กระแสวัฒนธรรม ปีที่ 14 ฉบับที่ 25 ม.ค.-มิ.ย. 2556

บทบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา มงคลวนิช


บทความวิจัย
1. การรับรู้ของนักท่องเที่ยวนานาชาติต่อเมืองกุ้ยหลิน
LI YIN


2. การจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
งามนิจ กุลกัน


3. การรับรู้เรื่องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล
ดร.เดือนเพ็ญ ทองน่วม วิจิตรา จามจุรี


4. ภาพลักษณ์ตลาดน้ำในสายตาของเยาวชนไทย
ผศ.ดร. ชลลดา มงคลวนิช


5. การบริโภคความทันสมัยและการยืนยันเอกลักษณ์ โดยการท่องเที่ยว และการปฏิสัมพันธ์กับชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
Mr. Sean Meadows


6. แนวทางการประยุกต์คำสอนในเกสปุตติยสูตรแห่งพระไตรปิฎก เพื่อการสื่อสารจูงใจที่มีประสิทธิภาพ โดยการตีความย้อนกลับ
ดร.ละเอียด ศิลาน้อย

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ห้องสยามทัวร์จำลอง อาคาร 5 ห้อง 5201
เลขที่  38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหาคร 10160
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5211 โทรสาร 0-2868-4351
Email : hotel@siam.edu
Facebook: www.facebook.com/hotel.siam