วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 17 ปี 2558

1. การทบทวนแนวคิด นิยาม และคุณลักษณะของดิจิทัลเนทีฟและดิจิทัลอิมมิแกรนท์
ศุภกร จูฑะพล
พัชนี เชยจรรยา


2. การออกแบบดิจิทัลคอนเทนท์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการให้ทุนสนับสนุนโครงการภาพยนตร์แอนิเมชั่น
คมภิญญ์ เข็มกำเนิด


3 . การใช้คาแรคเตอร์การ์ตูนเพื่อสื่อสารทางอารมณ์และความรู้สึกกรณีศึกษาสติ๊กเกอร์ไลน์
สมเกียรติ ศรีเพ็ชร


4 . พฤติกรรมการรับชม ความพึงพอใจ ความต้องการรับชม กรณีศึกษา : ช่องชลบุรี 1
พิชญาภัค พ่วงมา


5 . กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ “ดิ อะเมซิง เรซ, ฤดูกาลที่ 26, ตอนที่ 3”
ชโลธร จันทะวงศ์


6 . การสร้างสรรค์ภาพนิ่งเพื่อสื่อความเคลื่อนไหวแบบการแพนกล้อง
ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง


7 . การถ่ายภาพแบบแคนดิด คือ หนทางแห่งการบันทึกความบริสุทธิ์
กิตติธัช ศรีฟ้า


8 . ความรู้ในตราสินค้าและความคิดเห็นต่อตราสัญลักษณ์การไฟฟ้านครหลวงของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
เมธี ภู่ศรี


9 . ปัญหาและการแก้ปัญหางานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก
ธนารีย์ สะสุนทร


10. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ ความรู้ความเข้าใจทัศนคติและพฤติกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของเยาวชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
อรุณ คงดี


11. พฤติกรรมการเปิดรับ ทัศนคติ ปัจจัยสื่อสารทางการตลาดและการตัดสินใจลงโฆษณาในนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยองของผู้มีอำนาจตัดสินใจซื้อโฆษณา
พิมลณัฐ ณัฐชยางยุทธ์


12. โฆษณากับการซื้อสินค้าของแรงงานต่างชาติในเขตภาษีเจริญ
เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
ปวรรศ จันทร์เพ็ญ


13. การเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรมการซื้อ ความคิดเห็น และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อลดนํ้าหนักที่จำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
เสาวนีย์ เทพพนมรัตน์


14. พฤติกรรมการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อการควบคุมนํ้าหนักของประชากรในจังหวัดชลบุรี
จิฑามาส ไพรจิตรสุวรรณ


15. ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในเขตจังหวัดชลบุรีที่มีต่อธนาคารกสิกรไทย จำกัด
อรวดี น้อยแก่น
ปริยา รินรัตนากร


16. การใช้วงจรควบคุมคุณภาพพีดีซีเอในการจัดทำหนังสือพิมพ์สยามเพรส (ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม)
สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์
ประกิจ อาษา
จารุณี วรรณศิริกุล


17. การวิเคราะห์วาทกรรมจาก “ข่าว กทม.” ในหนังสือพิมพ์รายวันที่เผยแพร่ช่วงการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม กปปส.
รัฐเขต ปรีชล


18. การจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี
ณพนันท์ ขอจิตต์เมตต์


19. วิจารณ์หนังสือ “พลังแห่งการประชาสัมพันธ์” ของ รองศาสตราจารย์ รุ่งนภา พิตรปรีชา
ธีรวันท์ โอภาสบุตร

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 17 ปี 2558

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทร.0-2867-8088, 0-2868-6000 ต่อ 5409
แฟกซ์ 0-2457-3982, 0-2467-3174
E-mail: siam.communication.review@gmail.com

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 17 ปี 2558”

Your email address will not be published. Required fields are marked *