กระแสวัฒนธรรม ปีที่ 15 ฉบับที่ 27 ม.ค.-มิ.ย. 2557

กองบรรณาธิการ


บทบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา มงคลวนิช


บทความวิจัย
1. การประเมินคุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมบูธีค กรณีศึกษาโรงแรมเซี่ยงไฮ้ แมนชั่น
นายวสันต์ กานต์วรรัตน์


2. การบริหารจัดการดนตรีไทยร่วมสมัย กรณีศึกษาวงโจงกระเบน
วิสุทธิ์ ไพเราะ


3. ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
นายณัฐพล ศิวะพิรุฬห์เทพ


4. ภาพลักษณ์ขนมไทยในสายตาของเยาวชนไทย
ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช


5. ชนกลุ่มน้อยเผ่าไต : พี่น้องเผ่าไทในสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน
รศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ, ดร.ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล


6. ชื่อเรื่อง งานรักริวกิว : ประวัติและเทคนิคการสร้าง
Tomohito Takata

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ห้องสยามทัวร์จำลอง อาคาร 5 ห้อง 5201
เลขที่  38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหาคร 10160
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5211 โทรสาร 0-2868-4351
Email : hotel@siam.edu
Facebook: www.facebook.com/hotel.siam