สยามวิชาการ ปีที่7 ฉบับที่8 ปี 2549

1พิจิตร เอี่ยมโสภณา วันชัย แก้วโสภา และ สัมฤทธิ์ เทียนดำ. (2549). เศรษฐกิจพอเพียง : รากฐานการเติบโตที่ยั่นยืน. สยามวิชาการ, 7(2), ก-ฉ.   เศรษฐกิจพอเพียง : รากฐานการเติบโตที่ยั่งยืน

พิจิตร เอี่ยมโสภณา วันชัย แก้วโสภา และ สัมฤทธิ์ เทียนดำ


2เบญจวรรณ อุชุพงศ์อมร. (2549). OTOP ทางเลือกของผู้ผลิตในตลาดสินค้าเกษตร. สยามวิชาการ, 7(2), 1-13.   OTOP ทางเลือกของผู้ผลิตในตลาดสินค้าเกษตร

เบญจวรรณ อุชุพงศ์อมร


3ปรัชญา ปิ่นมณี. (2549). การศึกษากับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ : แบบจำลองเชิงทฤษฎี. สยามวิชาการ, 7(2), 14-20.   การศึกษากับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ : แบบจำลองเชิงทฤษฎี

ปรัชญา ปิ่นมณี


4ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ และ วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล. (2549). มองเป้าหมายและภารกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม : โรงงานในเขตฝั่งธนบุรี. สยามวิชาการ, 7(2), 21-40.   มองเป้าหมายและภารกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม : โรงงานในเขตฝั่งธนบุรี

ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ และ วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล


5แพรภัทรา เขียวชะอุ่ม. (2549). การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ การมีส่วนร่วมกับทัศนคติต่อโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของสมาชิกกลุ่มอาชีพ จังหวัดนครนายก. สยามวิชาการ, 7(2), 41-62.   การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ การมีส่วนร่วมกับทัศนคติต่อโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของสมาชิกกลุ่มอาชีพ จังหวัดนครนายก

แพรภัทรา เขียวชะอุ่ม


6ปรัชญา ปิ่นมณี. (2549). การพึ่งพาต่างประเทศกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ. สยามวิชาการ, 7(2), 63-74.   การพึ่งพาต่างประเทศกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ปรัชญา ปิ่นมณี


7ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ และ สัมฤทธิ์ เทียนดำ. (2549). มองเศรษฐกิจไทยและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมผู้ประกอบการ. สยามวิชาการ, 7(2), 75-85.   มองเศรษฐกิจไทยและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมผู้ประกอบการ

ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ และ สัมฤทธิ์ เทียนดำ


8เบญจวรรณ อุชุพงศ์อมร. (2549). ปัจจัยแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย : เขตฝั่งธนบุรี.  สยามวิชาการ, 7(2), 86-97.   ปัจจัยแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย : เขตฝั่งธนบุรี

เบญจวรรณ อุชุพงศ์อมร


9สมบูรณ์ ยืนยงสุวรรณ. (2549). ผู้ด้อยโอกาสในสังคมกับแนวคิดการพัฒนาองค์การ. สยามวิชาการ, 7(2), 98-118.   ผู้ด้อยโอกาสในสังคมกับแนวคิดการพัฒนาองค์การ

สมบูรณ์ ยืนยงสุวรรณ


10Pichit Eamsopana. (2006). The Economic Theory of Consumer Behavior: A Closer Look. Siam Academic Review, 7(2), 119-121.   The Economic Theory of Consumer Behavior: A Closer Look.

Pichit Eamsopana


วารสารสยามวิชาการ ปีที่ 7 เล่มที่ 2 ฉบับที่ 8 พ.ค. 2549 – ส.ค. 2549 Siam Academic Review Vol. 7 No.2 Issue 8 May 2006 – Aug 2006

วารสารสยามวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์: 0-2457-0068 ต่อ 5202 อีเมล: pichit@siam.edu เว็บไซต์: http://www.basiamjournal.org

โทรศัพท์: 0-2457-0068 ต่อ 5202
Email : pichit@siam.edu

Facebook: มหาวิทยาลัยสยาม คณะบริหารธุรกิจ @ba.siam.edu

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “สยามวิชาการ ปีที่7 ฉบับที่8 ปี 2549”

Your email address will not be published. Required fields are marked *