กระแสวัฒนธรรม ปีที่ 12 ฉบับที่ 22 ก.ค.-ธ.ค. 2554

บทบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย จันทร์เรือง


บทความวิจัย
1. วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ : กรณีศึกษา สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
สุนีย์ เอมดวงดี


2. จริยธรรมในการเรียนอีเลิร์นนิ่ง
วิริยะ โภคาพันธ์


3. การพัฒนาจริยธรรมนักเรียนและการเรียนรู้ทางสังคม
วชิรพันธ์ ชัยนนถี


4. The Patterns of Language Use in the Southernmost Provinces of Thailand
Sirikun Nookua


5. จิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการประเมินผล
ชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล


6. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
สมบัติ เสียมทอง


7. คุณภาพชีวิตของข้าราชการกรมการปกครอง ของจังหวัดสุพรรณบุรี
จันทรัตน์ บุญหนัก


บทความวิชาการ
1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับทรัพย์สินทางปัญญาและวันนักประดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย จันทร์เรือง


2. สุนทรียรสดนตรีพื้นเมืองล้านนา
อังคณา ใจเหิม


บทสัมภาษณ์พิเศษ
สมาคมพ่อครัวไทย และ เคล็ดลับสู่การเป็นเชฟ
กุลจิรา หวังสงวนกิจ


คำศัพท์น่ารู้
เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ห้องสยามทัวร์จำลอง อาคาร 5 ห้อง 5201
เลขที่  38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหาคร 10160
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5211 โทรสาร 0-2868-4351
Email : hotel@siam.edu
Facebook: www.facebook.com/hotel.siam