กระแสวัฒนธรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 23 ม.ค.-มิ.ย. 2555

การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม ของปราสาทหินพิมายและปราสาทเขาพนมรุ้ง
Somphob Chatawanich


บทบรรณาธิการ
ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง


บทความวิจัย
1. การสร้างสังคมสมานฉันท์ด้วยสหศาสตร์ : กรณีศึกษาความไม่เข้าใจกันระหว่างประชาชน กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง


2. ความสัมพันธ์ของการได้งานทำกับผลคะแนน TOEIC และคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช, อาจารย์มัสลิน วุฒิสินธุ์


3. ปัญหาการใช้คำช่วยภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย -กรณีศึกษานักเรียนหลักสูตร Intensive Japanese Twinning Program Program ของมหาวิทยาลัยโตไกกับสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
HIRONAKA TOMITA, FUMIYASU MAENO


4. ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา : กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
ทศพร ทรัพย์สนอง


บทความวิชาการ
1. Biocapture and Displaced to the Third World : an analysis of the plight of the neo-effugio from the dystopo-fascisteria
IAIN COWIE


2. Hmong Refugees’ and the United States : “Home” Loss and Estrangement
SEAN MEADOWS


3. คุณธรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ผศ.ดร.สิน งามประโคน

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ห้องสยามทัวร์จำลอง อาคาร 5 ห้อง 5201
เลขที่  38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหาคร 10160
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5211 โทรสาร 0-2868-4351
Email : hotel@siam.edu
Facebook: www.facebook.com/hotel.siam