วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉบับ 18 ปี 2559

1.  ห้องหุ่น: ศิลป์แห่งบทละครที่ไม่จางหาย The Study of HongHoon: The Unfailing Art of Play Script Writing

วรสิริ วัดเข้าหลาม

วรวุฒิ ทัดบรรทม


2.  การใช้สื่อเพื่อการเผยแพร่และส่งเสริมของสโมสรฟุตบอล พะเยาเอฟซี Using the Media for the Dissemination and Promotion of Phayao FC

ดิษฐา จำปาแขก


3.  รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก : บทบาทของสื่อเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก? Children TV Programs: The Role of Media for Children’s Learning?

สุภาณี นิตย์เสมอ


4.  Changes in Space, Place and the Role of Thai Classical Puppet Theater “Joe Louis”

ชโลธร จันทะวงศ์


5. กระบวนการสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรม: กรณีศึกษาจิตรกรรมร่วมสมัยนิทรรศการ “It’s me” The Process of Creating a Painting: A Case Study of Contemporary Painting Exhibition “It’s me”

สุริยะ ฉายะเจริญ


6.  การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ “รายการ แอนิเมชั่นคลับ” ซีซัน 1The Creation of TV Program “Animation Club” Season

ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง

เจตน์จันทร์ เกิดสุข

ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข


7.  การสร้างสรรค์สัญลักษณ์ในเครื่องแต่งกายตัวละคร กรณีศึกษาภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ เรื่อง มหาศึกชิงบัลลังก์ The Symbolic Creation in Character’s Costume Case Study Television Series Game of Thrones

จุฑารัตน์ การะเกตุ


 

8.  กระบวนการสร้างสรรค์ลีลาท่าทางในการแสดงชุด “วิถีแห่งสุวรรณภูมิ”

วณิชชา ภราดรสุธรรม


9.  การสร้างสรรค์ภาพถ่ายความเร็วชัตเตอร์ต่ำ (Long Exposure) ด้วยฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ วัฒนา เจริญชัยนพกุล

จักรีรัตน์ แสงวารี


10.  การออกแบบแอปพลิเคชั่นเพื่อแนะนำการบริโภคผลไม้ไทย Digital Content Design for Teaching How to Consume Thai Tropical Fruits

เฉลิมพันธ์ ธโนปจัย


11.  การออกแบบสัญลักษณ์แสดงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่สะท้อนผลิตภัณฑ์ 3 จังหวัดภาคเหนือ The Identity Design of Geographical Indication to Represent the Local Products of 3 Northern Provinces

ชนินาถ จองมั่นคง


12.  การรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม (CSR) ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) Information Perception and Participation in Corporate Social Responsibility (CSR) of Employees at Siam Commercial Bank Public Company Limited

เพ็ญประภา วงศ์ทอง

ผศ.ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์


13.  เลขนศิลป์เพื่อการนำเสนอบุคลิกสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์ Visual Communication Design for Product Personality Represent in Social Media

อภินันท์ อินนุพัฒน์


14.  พฤติกรรมการสื่อสารและการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการทำงานของผู้สื่อข่าวสำนักข่าวเนชั่น Communication Behaviors and Social Network Uses for Working of the Nation News Agency’s Reporters

ลินลดา กองเซ็น

ผศ.ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์


15.  การพัฒนาการสื่อสารเพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เลือกสรร Development of Communication to Enhance Service Mind of Selected University Students

สุภาภรณ์ แดงศรี

ดร.มนทิรา ธาดาอำนวยชัย


16.  กระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาขนมขบเคี้ยวที่คัดสรร
The Production Process of Score Soundtrack of Selected Snack Advertisements

กนกวรรณ พันสิทธิวรกุล

สุธี พลพงษ์


17.  การวิเคราะห์การออกแบบและสื่อความหมายบนบรรจุภัณฑ์ของขนมขบเคี้ยวที่คัดสรร Design and Meaning Communications Analysis of Selected Snack’s Packing

จันทราวรรณ บำเรอรักษ์

สุธี พลพงษ์


18.  อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อลูกค้าชาวมุสลิมในการใช้เฟชบุ๊ก เพื่อตัดสินใจใช้บริการ กรณีศึกษาร้านอาหารอิบติซาม

นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม


19.  วิจารณ์หนังสือ ‘หลักนิเทศศาสตร์’

อาจารย์พิชญาพร ประครองใจ, จารุณี วรรณศิริกุล

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉบับ 18 ปี 2559

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทร.0-2867-8088, 0-2868-6000 ต่อ 5409
แฟกซ์ 0-2457-3982, 0-2467-3174
E-mail: siam.communication.review@gmail.com

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉบับ 18 ปี 2559”

Your email address will not be published. Required fields are marked *