สยามวิชาการ ปีที่7 ฉบับที่7 ปี 2549

1โสภิต ทะสังขา และ สมพร ปานยินดี. (2549). การศึกษาภาวะการมีงานทำและการศึกษาต่อของบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2546. สยามวิชาการ, 7(1), 1-6.   การศึกษาภาวะการมีงานทำและการศึกษาต่อของบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2546

โสภิต ทะสังขา และ สมพร ปานยินดี


2ชลิศา รัตรสาร. (2549). บทความงานวิจัย ทัศนคติต่อการเรียนวิชา 133-403 การตลาดระหว่างประเทศ. สยามวิชาการ, 7(1), 7-13.   บทความงานวิจัย ทัศนคติต่อการเรียนวิชา 133-403 การตลาดระหว่างประเทศ

ชลิศา รัตรสาร


3มัลลิกา เวสประชุม. (2549). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับบทเรียนทางอินเตอร์เน็ทและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษา (กรณีศึกษาวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ). สยามวิชาการ, 7(1), 14-19.   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับบทเรียนทางอินเตอร์เน็ทและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษา (กรณีศึกษาวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)

มัลลิกา เวสประชุม


4ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์. (2549). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคัดลอกการบ้านของนักศึกษา. สยามวิชาการ, 7(1), 20-24.   ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคัดลอกการบ้านของนักศึกษา

ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์


5พิจักษณ์ จันทวิโรจน์. (2549). ความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนวิชาบัญชีขั้นสูง 1 โดยการใช้กรณีศึกษา. สยามวิชาการ, 7(1), 25-27.   ความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนวิชาบัญชีขั้นสูง 1 โดยการใช้กรณีศึกษา

พิจักษณ์ จันทวิโรจน์


6พิจักษณ์ จันทวิโรจน์. (2549). ความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนวิชาบัญชีขั้นสูง 1 โดยการใช้กรณีศึกษา. สยามวิชาการ, 7(1), 25-27.   จริยธรรมของผู้ประกอบการ : ความรับผิดชอบในสินค้าที่ชำรุดบกพร่อง

พิจักษณ์ จันทวิโรจน์


7สมพร ปานยินดี. (2549). การแปลงทรัพย์สินเป็นทุน กับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทย. สยามวิชาการ, 7(1), 33-44.   การแปลงทรัพย์สินเป็นทุน กับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทย

สมพร ปานยินดี


8กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ์. (2549). ตัดหนี้สูญอย่างไรให้เป็นประโยชน์แก่กิจการ.  สยามวิชาการ, 7(1), 45-49.   ตัดหนี้สูญอย่างไรให้เป็นประโยชน์แก่กิจการ

กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ์


วารสารสยามวิชาการ ปีที่ 7 เล่มที่ 1 ฉบับที่ 7 ก.พ. 2549 – เม.ษ. 2549 Siam Academic Review Vol. 7 No.1 Issue 7 Feb 2006 – Apr 2006

วารสารสยามวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์: 0-2457-0068 ต่อ 5202 อีเมล: pichit@siam.edu เว็บไซต์: http://www.basiamjournal.org

โทรศัพท์: 0-2457-0068 ต่อ 5202
Email : pichit@siam.edu

Facebook: มหาวิทยาลัยสยาม คณะบริหารธุรกิจ @ba.siam.edu

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “สยามวิชาการ ปีที่7 ฉบับที่7 ปี 2549”

Your email address will not be published. Required fields are marked *