วารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มิ.ย.2552-พ.ค.2553

บทความวิชาการ

–     การจัดการระบบสายโซ่ความเย็นในผลิตผลสด : Cool Chain Management for Fresh Produce 

สมภพ อยู่เอ


–     แอสตาแซนธิน: คุณค่าที่มากกว่าความเป็นสี Astaxanthin : More Values than Solely As a Colorant 

ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ และ ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ


–     ความสาคัญของกลิ่นรสอาหาร กับการตรวจวิเคราะห์กลิ่นอาหารโดยเทคนิค : Gas Chromatography-Olfactometry (GC-O)

ดร. กาญจนา มหัทธนทวี


บทคัดย่อ

–     การพัฒนาเนื้อสัมผัสของก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กและการลวกสุกไว Development of Rice Noodle : Texture and Quick Blanching Time

ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ


–     การใช้อีควาเซียทดแทนไขมันบางส่วนในผลิตภัณฑ์เค้กเนย : Partial Utilization of Equcia as Fat Replacer in Butter Cake 

จิรนาถ บุญคง และ นนทิภา ราชชมภู


–     การพัฒนาสูตรไอศกรีมจากน้อยหน่าโดยใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารให้ความคงตัว : Development of Ice Cream Formulation from Custard Apple Using Mucilage Powder from

Hairy Basil Seed (Ocimum canum Sims) as a Stabilizer

ปิยนุสร์ น้อยด้วง และ ระวิวรรณ วงศ์วรรณ


–     การผลิตเอนไซม์อะไมเลสจาก Bacillus sp. ไอโซเลต A : Amylase Production from Bacillus sp. isolate A 

อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์ และ สาวิตรี ล้้าเหลือหลาย


–     คุณลักษณะของเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดสในกล้วยน้าว้า Musa sapientum Linn. : Characterization of Polyphenol Oxidase (PPO) in Banana (Musa sapientum Linn.)

สมฤดี ไทพาณิชย์ และ ธิดารัตน์แย้มอาษา


–     การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวจากแป้งข้าวหอมนิล : The production of noodle from Hom Nin rice flour 

อริสรา รอดมุ้ย


–     ใบสมัครขอส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม คำแนะนำสำหรับผู้เขียนวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยา (Guidelines for Authors in Journal of Food Technology, Siam University)


 

ภาคเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
อาคาร 14 ชั้น 1 ห้อง 14-106
38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Tel : 02-867-8026, 02-867-8026 ต่อ 5182
Fax : 02-867-8026

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มิ.ย.2552-พ.ค.2553”

Your email address will not be published. Required fields are marked *