กระแสวัฒนธรรม ปีที่ 17 ฉบับที่ 31 ม.ค.-มิ.ย. 2559

กองบรรณาธิการ


บทบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา มงคลวนิช


สารบัญ


บทความวิจัย
1รัชฎา จิรธรรมกุล. (2559). แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมในชุมชนบ้านแขนน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต. กระแสวัฒนธรรม, 17(31), 3-17.   แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมในชุมชนบ้านแขนน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
รัชฎา จิรธรรมกุล


2รวิวรรณ วันวิชัย. (2559). การบริหารจัดการทางวัฒนธรรม กรณีศึกษางานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน จังหวัดอุตรดิตถ์. กระแสวัฒนธรรม, 17(31), 18-30.   การบริหารจัดการทางวัฒนธรรม กรณีศึกษางานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน จังหวัดอุตรดิตถ์
รวิวรรณ วันวิชัย


3วสันต์ กานต์วรรัตน์. (2559). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทเครื่องปั้นดินเผา ของนักท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. กระแสวัฒนธรรม, 17(31), 31-40.   ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทเครื่องปั้นดินเผา ของนักท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วสันต์ กานต์วรรัตน์


4มธุรา สวนศรี. (2559). แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ. กระแสวัฒนธรรม, 17(31), 41-55.   แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ
มธุรา สวนศรี


บทความวิชาการ
1. ผ้าทอมือ : การอนุรักษ์และการพัฒนาลวดลายผ้ายกดอกของจังหวัดลำพูน
ทักษิณา พิพิธกุล


2. A Study of Porn Pirom’s Compositions and Thai Thao Composition Composed from Porn Pirom’s Melodies
มานพ วิสุทธิแพทย์ และเอื้อมพร รักษาวงศ์

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ห้องสยามทัวร์จำลอง อาคาร 5 ห้อง 5201
เลขที่  38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหาคร 10160
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5211 โทรสาร 0-2868-4351
Email : hotel@siam.edu
Facebook: www.facebook.com/hotel.siam