วารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่7 ฉบับที่1 มิ.ย.2554–พ.ค.2555

บทความวิชาการ

1ปิยนุสร์ น้อยด้วง. (2554-2555). กัมและมิวซิเลจจากพืช. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 7(1), 1-10.   กัมและมิวซิเลจจากพืช (Gum and Mucilage from Plants)

ปิยนุสร์ น้อยด้วง


2ฤทธิชัย อศัวราชนัย์. (2554-2555). การให้ความร้อนแบบโอห์มมิคในการแปรรูปอาหาร. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 7(1), 11-22.   การให้ความร้อนแบบโอห์มมิคในการแปรรูปอาหาร (Ohmic Heating in Food Processing)

ฤทธิชัย อศัวราชนัย์


บทคัดย่อ

3อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์. (2554-2555). การผลิตนมเปรี้ยวพร้อมดื่มที่เสริมด้วยฟักข้าว. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 7(1), 23-30.   การผลิตนมเปรี้ยวพร้อมดื่มที่เสริมด้วยฟักข้าว Production of Drinking Yogurt Fortified with Gac Fruit

อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์


บทความวิชาการ

4สมฤดี ไทพาณิชย์. (2554-2555). กระบวนการแปรรูปด้วยเอนไซม์และการทำแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยของไซรัปขนุนชนิดผง. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 7(1), 31-39.   กระบวนการแปรรูปด้วยเอนไซม์และการทำแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยของไซรัปขนุนชนิดผง (Enzymatic Processing and Spray Drying of Jackfruit (Artocarpus heterophyllus Lamk.) Syrup Powder)

สมฤดี ไทพาณิชย์


บทคัดย่อ

5จิรนาถ บุญคง. (2554-2555). การศึกษาสมบัติทางเคมี-กายภาพของสตาร์ชฟอสเฟตจากเมล็ดขนุน. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 7(1), 40-50.   การศึกษาสมบัติทางเคมี-กายภาพของสตาร์ชฟอสเฟตจากเมล็ดขนุน Study on Physicochemical Properties of Phosphate Starch from Jackfruit Seed (Artocarpus heterophyllus Lamk.)

จิรนาถ บุญคง


6ณัฏฐิกา ศิลาลาย และยูรียา รูส. (2554-2555). บทบาทของแอลฟ่ารีแลกเซชั่นและกลาสทรานซิชั่น ต่อการเกาะจับตัวกันของนมผง. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 7(1), 51-61.   บทบาทของแอลฟ่ารีแลกเซชั่นและกลาสทรานซิชั่น ต่อการเกาะจับตัวกันของนมผง Roles of -Relaxation and Glass Transition on Stickiness of Milk Powder

ณัฏฐิกา ศิลาลาย และยูรียา รูส


–    ใบสมัครขอส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม คำแนะนำสำหรับผู้เขียนวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม (Guidelines for Authors in Journal of Food Technology, Siam University) 

 

ภาคเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

อาคาร 14 ชั้น 1 ห้อง 14-106

38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Tel : 02-867-8026, 02–867-8026 ต่อ 5182
Fax : 02-867-8026

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่7 ฉบับที่1 มิ.ย.2554–พ.ค.2555”

Your email address will not be published. Required fields are marked *