สยามวิชาการ ปีที่6 ฉบับที่6 ปี 2548

1อรรถพล ตรีมั่นคง และ ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์. (2548) (ผู้แปล). เศรษฐศาสตร์แห่งสันติภาพ. สยามวิชาการ, 6(1), 5-12. (แปลจาก “The Economics of Peace and Prosperity” by Clive W.J. Granger, 1998)   เศรษฐศาสตร์แห่งสันติภาพ

อรรถพล ตรีมั่นคง และ ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์


2ปรัชญา ปิ่นมณี. (2548). การเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว กรณีศึกษาประเทศไทย. สยามวิชาการ, 6(1), 13-21.   การเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว กรณีศึกษาประเทศไทย

ปรัชญา ปิ่นมณี


3Nuttapon Nimmanphatcharin. (2005). STRATEGIC MANAGEMENT PRACTICES BY SELECTED THAI BANKS AND FINANCIAL ORGANISATIONS: PLANNING AND PLANNING SYSTEM. Siam Academic Review, 6(1), 22-44.   STRATEGIC MANAGEMENT PRACTICES BY SELECTED THAI BANKS AND FINANCIAL
ORGANISATIONS: PLANNING AND PLANNING SYSTEM

Nuttapon Nimmanphatcharin


4ชลิศา รัตรสาร. (2548). การค้าไทย – ลาว : ความพึ่งพาที่ไทยให้ลาว. สยามวิชาการ, 6(1), 45-57.   การค้าไทย – ลาว : ความพึ่งพาที่ไทยให้ลาว

ชลิศา รัตรสาร


5Jomphong Mongkhonvanit. (2005). What Education can Learn from Business? Siam Academic Review, 6(1), 58-60.    What Education can Learn from Business?

Jomphong Mongkhonvanit


6เบญจวรรณ อุชุพงศ์อมร. (2548). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จในการบริหารงานขาย. สยามวิชาการ, 6(1), 61-69.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จในการบริหารงานขาย

เบญจวรรณ อุชุพงศ์อมร


7แพรภัทรา เขียวชะอุ่ม. (2548). ความสำคัญของจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม. สยามวิชาการ, 6(1), 70-82.   ความสำคัญของจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม

แพรภัทรา เขียวชะอุ่ม


8กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ์. (2548). กลยุทธ์การบัญชีเพื่อการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล.  สยามวิชาการ, 6(1), 83-88.   กลยุทธ์การบัญชีเพื่อการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล

กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ์


วารสารสยามวิชาการ ปีที่ 6 เล่มที่ 1 ฉบับที่ 6 เม.ษ. 2548 – ก.ย. 2548 Siam Academic Review Vol. 6 No.1 Issue 6 Apr 2005 – Sep 2005

วารสารสยามวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์: 0-2457-0068 ต่อ 5202 อีเมล: pichit@siam.edu เว็บไซต์: http://www.basiamjournal.org

โทรศัพท์: 0-2457-0068 ต่อ 5202
Email : pichit@siam.edu

Facebook: มหาวิทยาลัยสยาม คณะบริหารธุรกิจ @ba.siam.edu

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “สยามวิชาการ ปีที่6 ฉบับที่6 ปี 2548”

Your email address will not be published. Required fields are marked *