กระแสวัฒนธรรม ปีที่ 17 ฉบับที่ 32 ก.ค.-ธ.ค. 2559

กองบรรณาธิการ


บทบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา มงคลวนิช


สารบัญ


บทความวิจัย

1.  สำรับอาหารพื้นถิ่นเมืองพิษณุโลก
ผกาวดี ภู่จันทร์ และ โสรัจวรชุม อินเกต

2. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการนำเที่ยวเชิงพุทธในประเทศศรีลังกาของบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด
ณัฐนุช วณิชย์กุล และ ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ


3. การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนประเภทพิพิธภัณฑ์และวัด : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
เพลินพิศ สมสกุล


4.  เพลงทับในรูปแบบการแสดงหนังตะลุง : กรณีศึกษานายทับในคณะของนายหนังตะลุงที่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติ
ผกามาศ ชัยบุญ


5.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้านอาหารไทยในประเทศมาเลเซีย
ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์


บทความวิชาการ

  1.  ภูมิปัญญาและการสืบทอดผ้าไทยพวนบ้านใหม่ จังหวัดนครนายก
    อารีวรรณ หัสดิน

2.  การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรมเพื่อเยาวชน   

กฤติกา สายณะรัตร์ชัย และ คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา


3.    กระบวนการสร้างพื้นที่ทางสังคมของผีอีสาน    
ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์

 

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ห้องสยามทัวร์จำลอง อาคาร 5 ห้อง 5201
เลขที่  38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหาคร 10160
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5211 โทรสาร 0-2868-4351
Email : hotel@siam.edu
Facebook: www.facebook.com/hotel.siam

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “กระแสวัฒนธรรม ปีที่ 17 ฉบับที่ 32 ก.ค.-ธ.ค. 2559”

Your email address will not be published.