กระแสวัฒนธรรม ปีที่ 19 ฉบับที่ 35 ม.ค.-มิ.ย. 2561

บทบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา มงคลวนิช


หน้าสารบัญ


บทความวิจัยบทความวิชาการ

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ห้องสยามทัวร์จำลอง อาคาร 5 ห้อง 5201
เลขที่  38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหาคร 10160
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5211 โทรสาร 0-2868-4351
Email : hotel@siam.edu
Facebook: www.facebook.com/hotel.siam

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่19 ฉบับที่35 ม.ค.-มิ.ย. 2561

ISSN

1513-4458

YEAR

2018

Vol

19

No

35

Author

Liberal Arts

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “กระแสวัฒนธรรม ปีที่ 19 ฉบับที่ 35 ม.ค.-มิ.ย. 2561”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Editorial Review

บทบรรณาธิการ

วารสารกระแสวัฒนธรรมฉบับนี้เป็นฉบับที่ 35 แล้ว โดยได้ก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 19 และเป็นที่น่ายินดียิ่ง ที่วารสารกระแสวัฒนธรรมฉบับนี้ได้ผ่านการคัดเลือกให้อยู่ในฐานข้อมูลของ ASEAN Citation Index (ACI) ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสากล นอกเหนือจากอยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่มที่ 1 ตลอดหลายปีที่ผ่านมา จึงเชื่อได้ว่าบทความที่นำมาลงตีพิมพ์ในวารสารกระแสวัฒนธรรมทุกบทความ ได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับการตรวจทานกลั่นกรองตามกฎระเบียบทุกขั้นตอน สำหรับบทความในวารสาร ฉบับนี้ยังคงคุณค่าน่าอ่านเช่นเคย ไม่ว่าจะเป็นบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ทั้งเรื่องการอนุรักษ์ และลืบสานความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่โลกปัจจุบันให้ความสนใจ นอกจากนี้ ยังมีบทความเรื่อง แนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าของซาวไทลื้อ และกระบวนทัศน์นวัตกรรมเกมดิจิทัลคอนเทนท์ที่เป็นกระแสวัฒนธรรมที่นิยมกันอยู่ในขณะนี้

อย่างไรก็ตาม วารสารกระแสวัฒนธรรมฉบับนี้ ได้เผยแพร่ออกสู่สายตาท่านตามเวลาที่กำหนด เกิดจากความอนุเคราะห์ของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ช่วยเหลือในการประเมิน และกองบรรณาธิการที่ใช้ความวิริยะ อุตสาหะในการตรวจทานอย่างละเอียดลออ จึงฃอฃอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา มงคลวนิช
บรรณาธิการ

วารสารกระแสวัฒนธรรม