วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 17 ฉบับ 22 ปี 2561

 1. กระบวนการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ไทยแนวสยองขวัญเพื่อการจัดจำหน่ายในต่างประเทศ
  มนฤดี ธาดาอำนวยชัย ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสื่อบันเทิง สถาบันกันตนา


 2. ลักษณะโดยทั่วไปของภาพร่างเพื่อเป็นภาพแทนภูมิทัศน์เมืองของกรุงเทพมหานครที่เผยแพร่ในเฟซบุ๊ก
  สุริยะ ฉายะเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


 3. การพัฒนาสื่อวิดีโออินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคม เรื่อง กระบวนการทำงานข่าวโทรทัศน์บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
  กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  สุรสิทธิ์ ดวงรัตน์ใต้, ณัฏฐ์พล มหัทธนโชติวานิช, ณัฐกฤตา พูนพยงค์, ฤทัยรัตน์ เจษฎาภัทรกุล นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


 4. การจัดตั้งโรงภาพยนตร์ชุมชน กันตนา มูฟวี มอลล์
  จุฑา มนัสไพบูลย์ หัวหน้าวิจัยและรองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา/วิเทศสัมพันธ์ สถาบันกันตนา
  ธนามล ธนสถิตย์ นักวิจัยและรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ สถาบันกันตนา


 5. การปฏิวัติยุคอุปกรณ์พกพาไร้สาย : การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดการก้าวเข้ามาสู่ยุคของอุปกรณ์พกพาไร้สาย ในประเทศไทย และผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
  ปรเมศวร์ รัมยากูร อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


 6. การออกแบบพื้นที่เวทีในงานนาฏศิลป์
  ณัฐพร เพ็ชรเรือง อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


 7. การใช้ตัวแปร P ในแบบจำลอง KAP เป็นปัจจัยนำ ในโครงการ “สร้างสุ(ก) ในสังคม” รณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งในท่อน้ำดี ของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  เวทิต ทองจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ หัวหน้าภาควิชาสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


 8. การสื่อสารของนักแสดงเพื่อก้าวข้ามทัศนคติของผู้ชมสู่การเป็นผู้ชนะในบทบาท ‘รัศมีดาว’ จากละครเวทีเรื่องผู้ชนะ
  อนรรฆอร บุรมัธนานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


 9. โลกเสมือนจริงก่อให้เกิดประสบการณ์ทางสุนทรียะ
  ดลพร ศรีฟ้า อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


 10. การศึกษาการใช้สตอปโมชั่นอนิเมชั่นในการสร้างสรรค์เกม ‘Lumino City’
  ศักรา ไพบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


 11. การวิเคราะห์อภิมานรายงานสหกิจศึกษาด้านการรายงานข่าวของภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
  ประกิจ อาษา หัวหน้าภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
  สุธาวัลย์ ธรรมสังวัลย์, จารุณี วรรณศิริกุล อาจารย์ประจำวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


 12. การใช้รหัสของสติ๊กเกอร์ไลน์เพื่อการสื่อสารระหว่างบุคคล
  ศิริชัย ศิริกายะ รองศาสตราจารย์ และ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
  สมเกียรติ ศรีเพ็ชร นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


 13. สัมพันธบทการสร้างเนื้อหาของภาพยนตร์ : กรณีศึกษา โครงงานภาพยนตร์สั้น ของนักศึกษาโครงงานภาพยนตร์ ปีการศึกษา 2559
  มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ หัวหน้าภาควิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
  สมคเน วรวิวัฒน์, ประยุกต์ ศรีทองกูล อาจารย์ภาควิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


 14. บทบาทของสื่อพื้นบ้าน “รายการจำอวดหน้าจอ” กับการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
  อรพรรณ ลิ้มติ้ว นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ศุภนิต อารีหทัยรัตน์ รองศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต


 15. ทัศนคติและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านทางโซเชียลมีเดียของผู้บริโภคเพศหญิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
  ปิยภา เชาว์ประสิทธิ์ นิสิตปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาบริธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


 16. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อร้านกาแฟพรีเมี่ยมตราสินค้าไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
  อังสุมาลินทร์ อุดมชัยพัฒนากิจ นิสิตปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาบริธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


 17. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าชมเว็บไซต์หนังดีดอทคอมของสมาชิกเว็บไซต์หนังดีดอทคอม
  ชินวัจน์ มาตย์นอก นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ศุภนิต อารีหทัยรัตน์ รองศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต


 18. พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ และทัศนคติที่มีต่อการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
  อรรณพ ดวงมณี นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  ต่อตระกูล อุบลวัตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต


 19. วิจารณ์หนังสือ “ถ่ายภาพท่องเที่ยว” คู่มือการถ่ายภาพให้โดดเด่นสะดุดตา แปลโดย นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี
  ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 17 ฉบับ 22 ปี 2561 Siam Communication Review Vol17 No22 2018

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 17 ฉบับ 22 ปี 2561
Siam Communication Review Vol17 No22 2018

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 17 ฉบับ 22 ปี 2561”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Editorial Review

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 22

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ชื่ออังกฤษ Faculty of Communication Arts Siam University
ที่อยู่ 235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร 10163
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2532
ผู้อำนวยการ รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
วารสาร นิเทศสยามปริทัศน์
สีประจำคณะ สีน้ำเงิน
สัญลักษณ์ กล้องถ่ายรูปและฟิล์ม