วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 21 ปี 2560

1ศิริชัย ศิริกายะ และ กฤษณ์ ทองเลิศ. (2560). วิลักษณ์ในงานภาพกับลายลักษณ์อักษร ที่ซึ่งจินตนาการและสุนทรียภาพอุบัติพร้อม. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 16(21), 7-10.   ทวิลักษณ์ในงานภาพกับลายลักษณ์อักษร ที่ซึ่งจินตนาการและสุนทรียภาพอุบัติพร้อม

ศิริชัย ศิริกายะ  รองศาสตราจารย์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

กฤษณ์ ทองเลิศ  รองศาสตราจารย์ บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


2กุลธิดา ธรรมวิภัชน์, พรปภัสสร ปริญชาญกล, โสพล มีเจริญ, ถกนวรรณ น้อยปุก, ศรุตา รัตนชีวกร และ ณพวิทย์ พานิชปฐม. (2560). การพัฒนาสื่อวิดีโออินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคม เรื่อง กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 16(21), 11-20.    การพัฒนาสื่อวิดีโออินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคม  เรื่อง กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด

กุลธิดา  ธรรมวิภัชน์, พรปภัสสร ปริญชาญกล, โสพล มีเจริญ  ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ถกนวรรณ น้อยปุก, ศรุตา รัตนชีวกร, ณพวิทย์ พานิชปฐม  นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


3ธีรวันท์ โอภาสบุตร. (2560). การวางแผนเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา: โครงการเดิน – วิ่ง ๙ นี้ เพื่อประชา “สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” ของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 16(21), 21-28.    การวางแผนเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา: โครงการเดิน – วิ่ง ๙ นี้ เพื่อประชา “สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” ของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ธีรวันท์ โอภาสบุตร  อาจารย์ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


4มนฑิรา ธาดาอำนวยชัย . (2560). การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สยองขวัญและการผลิตแบบควบคุมต้นทุน กรณีศึกษา Black Full moon (คืนหอนที่ค่ายลูกเสือ). วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 16(21), 29-41.    การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สยองขวัญและการผลิตแบบควบคุมต้นทุน กรณีศึกษา Black Full moon (คืนหอนที่ค่ายลูกเสือ)

มนฑิรา  ธาดาอำนวยชัย  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


5นาฏยา พิลางาม . (2560). การวิเคราะห์บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายวัน สมัยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาดำรงตำแหน่งผู้นำรัฐบาล. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 16(21), 42-50.     การวิเคราะห์บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายวัน สมัยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาดำรงตำแหน่งผู้นำรัฐบาล

นาฏยา พิลางาม  อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.


6พิสิฐ ตั้งพระประเสริฐ . (2560). การวิเคราะห์การจัดกิจกรรมศิลปะกับชุมชน “ย้อนรอยพระบาทยาตรา ณ บ้านโป่ง นิทรรศการทัศนศิลป์เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9” เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 16(21), 51-60.    การวิเคราะห์การจัดกิจกรรมศิลปะกับชุมชน “ย้อนรอยพระบาทยาตรา ณ บ้านโป่ง นิทรรศการทัศนศิลป์เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9” เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

พิสิฐ ตั้งพระประเสริฐ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


7สุริยะ ฉายะเจริญ. (2560). กระบวนการสร้างสรรค์และเผยแพร่งานจิตรกรรม กรณีศึกษาผลงานจิตรกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่สร้างสรรค์และเผยแพร่ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 16(21), 61-70.    กระบวนการสร้างสรรค์และเผยแพร่งานจิตรกรรม กรณีศึกษาผลงานจิตรกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่สร้างสรรค์และเผยแพร่ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

สุริยะ ฉายะเจริญ  อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


8ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง. (2560). การกำกับพิธีกรเด็กในรายการ แอนิเมชั่นคลับ. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 16(21), 71-78.    การกำกับพิธีกรเด็กในรายการ แอนิเมชั่นคลับ

ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


9จุฑารัตน์ การะเกตุ. (2560). เอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์ละครเวทีแนวเซอร์เรียลลิสม์ของอ็องโตแน็ง อาร์โต. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 16(21), 79-89.    เอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์ละครเวทีแนวเซอร์เรียลลิสม์ของอ็องโตแน็ง อาร์โต

จุฑารัตน์ การะเกตุ  อาจารย์ประจำภาควิชาการสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


10วณิชชา ภราดรสุธรรม. (2560). กระบวนการสร้างสรรค์ลีลาท่าทางการแสดงชุด Meta Selfie ออกฉุยฉาย. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 16(21), 90-96.    กระบวนการสร้างสรรค์ลีลาท่าทางการแสดงชุด Meta Selfie ออกฉุยฉาย

วณิชชา ภราดรสุธรรม  อาจารย์ประจำภาควิชาการสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


11เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์, ปวรรศ จันทร์เพ็ญ และ ฐานทัศน์ ชมภูพล. (2560). กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของแอปพลิเคชั่น จู๊ค มิวสิค ไทยแลนด์. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 16(21), 97-105.    กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของแอปพลิเคชั่น จู๊ค มิวสิค ไทยแลนด์

เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์, ปวรรศ จันทร์เพ็ญ, ฐานทัศน์ ชมภูพล  อาจารย์ประจำภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


12ชญานุช วีรสาร. (2560). แนวโน้มของการผลิตภาพยนตร์โดยใช้วิธีการถ่ายทำวีดิทัศน์แนวตั้ง. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 16(21), 106-116.    แนวโน้มของการผลิตภาพยนตร์โดยใช้วิธีการถ่ายทำวีดิทัศน์แนวตั้ง

ชญานุช  วีรสาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


13ยุทธนา สุวรรณรัตน์. (2560). การข้ามผ่านทางการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 16(21), 117-124.    การข้ามผ่านทางการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน

ยุทธนา สุวรรณรัตน์  นักศึกษาปริญาโท คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


14กัญฉกาจ ตระการบุญชัย. (2560). การเปรียบเทียบการบริหารงานการผลิตรายการทีวีดิจิทัลผ่านยูทูบ ช่องรับทราบโปรดักชั่น กับช่องเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 16(21), 125-134.    การเปรียบเทียบการบริหารงานการผลิตรายการทีวีดิจิทัลผ่านยูทูบ ช่องรับทราบโปรดักชั่น กับช่องเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์

กัญฉกาจ ตระการบุญชัย  นักศึกษาปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


15วลัยลักษณ์ สมจินดา. (2560). บทบาทสื่อมวลชนของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี) และการรับรู้ของผู้รับสาร. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 16(21), 135-146.    บทบาทสื่อมวลชนของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี) และการรับรู้ของผู้รับสาร

วลัยลักษณ์ สมจินดา  นักศึกษาปริญญาโท นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


16ไกรลาศ ลือชัย. (2560). บทบาทในการสื่อสารของผู้นำชุมชนต่อการสร้างคลังความรู้เศรษฐกิจพอเพียงใน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 16(21), 147-156.    บทบาทในการสื่อสารของผู้นำชุมชนต่อการสร้างคลังความรู้เศรษฐกิจพอเพียงใน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

ไกรลาศ ลือชัย  นักศึกษาหลักสูตรรัฐประสาสนศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์


17สุภาพร นิภานนท์. (2560). กลยุทธ์การสื่อสารและการบริหารประเด็นเพื่อผลักดันนโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 16(21), 157-170.    กลยุทธ์การสื่อสารและการบริหารประเด็นเพื่อผลักดันนโยบายระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว

สุภาพร นิภานนท์  นักศึกษาปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


18ศิริชัย ศิริกายะ และ สมเกียรติ ศรีเพชร. (2560). การใช้รหัสของสติ๊กเกอร์ไลน์ในการสื่อสาร. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 16(21), 171-183.    การใช้รหัสของสติ๊กเกอร์ไลน์ในการสื่อสาร

ศิริชัย ศิริกายะ  รองศาสตราจารย์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

สมเกียรติ ศรีเพชร  นักศึกษาปริญาโท คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


19ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์. (2560). บทวิจารณ์หนังสือ. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 16(21), 184-185.    บทวิจารณ์หนังสือ

ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต


วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 21 ปี 2560 Siam Communication Review Vol16 No21 2017

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 21 ปี 2560
Siam Communication Review Vol16 No21 2017

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 21 ปี 2560”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Editorial Review

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 22

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ชื่ออังกฤษ Faculty of Communication Arts Siam University
ที่อยู่ 235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร 10163
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2532
ผู้อำนวยการ รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
วารสาร นิเทศสยามปริทัศน์
สีประจำคณะ สีน้ำเงิน
สัญลักษณ์ กล้องถ่ายรูปและฟิล์ม