วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 19 ปี 2559

1ศิริชัย ศิริกายะ. (2559). ทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์กับการควบรวมและการแปลงรูปองค์ประกอบการสื่อสารในยุคดิจิทัล. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 15(19), 7-9.   ทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์กับการควบรวมและการแปลงรูปองค์ประกอบการสื่อสารในยุคดิจิทัล

รศ.ดร.ศิริชัย  ศิริกายะ


2กาญจนา มีศิลปะวิกกัย. (2559). Consumer Behaviour and New Media Literacy. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 15(19), 10-16.   Consumer Behaviour and New Media Literacy

ผศ.ดร.กาญจนา มีศิลปะวิกกัย


3กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย. (2559). พฤติกรรมการท่องเที่ยว การเปิดรับข่าวสาร และทัศนคติต่อการท่องเที่ยววัฒนธรรมไทยของชาวแอฟริกาใต้. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 15(19), 17-34.   พฤติกรรมการท่องเที่ยว การเปิดรับข่าวสาร และทัศนคติต่อการท่องเที่ยววัฒนธรรมไทยของชาวแอฟริกาใต้

รศ.ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย


4ธีรวันท์ โอภาสบุตร. (2559). แนวทางการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กรพัฒนา เอกชนด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรี. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 15(19), 35-40.   แนวทางการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กรพัฒนา เอกชนด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรี

ธีรวันท์ โอภาสบุตร


5ดิษฐา จำปาแขก. (2559). รูปแบบและวิธีการนำเสนอเนื้อหาของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 15(19), 41-49.   รูปแบบและวิธีการนำเสนอเนื้อหาของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก

ดิษฐา จำปาแขก


6ระดม อร่ามวิทย์ และ มนฤดี ธาดาอำนวยชัย. (2559). ทิศทางและแนวโน้วของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 15(19), 50-60.   ทิศทางและแนวโน้วของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย

ระดม อร่ามวิทย์ และ ดร.มนฤดี ธาดาอำนวยชัย


7พลอยพชร ฉันท์เศรษฐ์ และ จุฑา มนัสไพบูลย์. (2559). กระบวนการบริหารจัดการการผลิตรายการเรียลลิตี้กรณีศึกษา  รายการเดอะเฟสไทยแลนด์. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 15(19), 61-71.   กระบวนการบริหารจัดการการผลิตรายการเรียลลิตี้กรณีศึกษา  รายการเดอะเฟสไทยแลนด์

พลอยพชร ฉันท์เศรษฐ์ และ รศ. ดร.จุฑา มนัสไพบูลย์


8ปรเมศวร์ รัมยากูร. (2559). การเปรียบเทียบเว็บไซต์ในไทยยุคปัจจุบันกับยุคฟองสบู่ดอทคอมแตก ปี พ.ศ. 2543. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 15(19), 72-81.   การเปรียบเทียบเว็บไซต์ในไทยยุคปัจจุบันกับยุคฟองสบู่ดอทคอมแตก ปี พ.ศ. 2543

ปรเมศวร์ รัมยากูร


9จุฑารัตน์ การะเกต. (2559). ละครหุ่นร่วมสมัย เรื่อง “เดอะ เมจิก มิเรอร์” ละครเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาการสื่อสารการแสดง. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 15(19), 82-92.   ละครหุ่นร่วมสมัย เรื่อง “เดอะ เมจิก มิเรอร์” ละครเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาการสื่อสารการแสดง

จุฑารัตน์ การะเกต


10สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์, ประกิจ อาษา และ จารุณี วรรณศิริกุล. (2559). การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน: การเรียนรู้ตามสภาพจริงของนักศึกษา ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 15(19), 93-102.   การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน: การเรียนรู้ตามสภาพจริงของนักศึกษา ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม

สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์, ประกิจ อาษา และ จารุณี วรรณศิริกุล


11กิตติธัช ศรีฟ้า. (2559). เพราะตัวอักษรไม่มีอารมณ์ กรณีศึกษา พัฒนาการโปรแกรมแชทบนโลกออนไลน์ . วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 15(19), 103-109.   เพราะตัวอักษรไม่มีอารมณ์ กรณีศึกษา พัฒนาการโปรแกรมแชทบนโลกออนไลน์ 

กิตติธัช ศรีฟ้า


12เวทิต ทองจันทร์. (2559). การเพิ่มเสน่ห์ในการสร้างสรรค์งานภาพถ่ายในเล่มรายการอาหาร. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 15(19), 110-116.   การเพิ่มเสน่ห์ในการสร้างสรรค์งานภาพถ่ายในเล่มรายการอาหาร

เวทิต ทองจันทร์


13ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง. (2559). การถ่ายภาพคอนเสิร์ต “สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์” จังหวัดเชียงใหม่. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 15(19), 117-126.   การถ่ายภาพคอนเสิร์ต “สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์” จังหวัดเชียงใหม่

ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง


14ณัฐพร  เพ็ชรเรือง. (2559). นาฏศิลป์กับการสื่อสารอารมณ์. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 15(19), 127-131.   นาฏศิลป์กับการสื่อสารอารมณ์

ณัฐพร  เพ็ชรเรือง


15จุฑารัตน์ ม่วงแก้ว. (2559). อัตลักษณ์รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก 7. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 15(19), 132-140.   อัตลักษณ์รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก 7 

จุฑารัตน์ ม่วงแก้ว


16ณัฐวุฒิ มีสกุล และ ธีรภัทร วรรณฤมล. (2559). การสื่อสารการตลาดของเนชั่นทีวี (การส่งเสริมการตลาด). วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 15(19), 141-148.   การสื่อสารการตลาดของเนชั่นทีวี (การส่งเสริมการตลาด)

ณัฐวุฒิ มีสกุล และ ธีรภัทร วรรณฤมล


17อนุสรณ์ สาครดี. (2559). ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อกระบวนการผลิตภาพยนตร์ไทย. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 15(19), 149-156.   ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อกระบวนการผลิตภาพยนตร์ไทย

อนุสรณ์ สาครดี


18เบญจรงค์  ถิระผลิกะ. (2559).รักแห่งสยาม : สัญญะ มายาคติ และเพศนอกกรอบในสังคมไทย. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 15(19), 157-164.   รักแห่งสยาม : สัญญะ มายาคติ และเพศนอกกรอบในสังคมไทย

เบญจรงค์  ถิระผลิกะ


19จารุณี วรรณศิริกุล. (2559). วิจารณ์หนังสือ  : เรื่องเล่าประวัติศาสตร์…บนเส้นทางอาหาร. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 15(19), 166-167.   วิจารณ์หนังสือ  : เรื่องเล่าประวัติศาสตร์…บนเส้นทางอาหาร

จารุณี วรรณศิริกุล


วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 19 ปี 2559 Siam Communication Review Vol15 No19 2016

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 19 ปี 2559
Siam Communication Review Vol15 No19 2016

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 19 ปี 2559”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Editorial Review

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 22

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ชื่ออังกฤษ Faculty of Communication Arts Siam University
ที่อยู่ 235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร 10163
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2532
ผู้อำนวยการ รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
วารสาร นิเทศสยามปริทัศน์
สีประจำคณะ สีน้ำเงิน
สัญลักษณ์ กล้องถ่ายรูปและฟิล์ม