วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ปี 2563

Title: วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ปี 2563 Siam Communication Review Vol.19 No.1 2020

ISSN: 1513-2226บทบรรณาธิการ

ศิริชัย ศิริกายะ 1-7

pdf (ภาษาไทย)


Research Articles

The Comparative Study of Make-up Communication in Variety Ceremonial Events

กฤษณ์ คำนนท์, รัฐพล ไชยรัตน์, ศิริชัย ศิริกายะ 8-21

pdf (ภาษาไทย)


The Communication in Television Docudrama : Tai Roy Greed (The Story of Borderline Personality Disorder)

มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ, สมคเน วรวิวัฒน์, ประยุกต์ ศรีทองกูล 68-84

The Creation of a Creative Dance of Dresses among Tai Khamti Women

ณัฏฐ์พัฒน์ ผลพิกุล 85-94

Communication for Customer Relations Management Case Study of Samutsakhon Football Club

นเรศ บัวลวย, ศุภกาญจน์ จำเริญรักษ์, ศิริลักษณ์ กมลรัตน์, สุธิชา ภิรมย์นุ่ม 95-104

The Exposure Behavior and Satisfaction on Food Delivery Applications Among Bangkok Metropolis Residents

ฐานทัศน์ ชมภูพล, เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์, ปวรรศ จันทร์เพ็ญ 105-116

Users’ Behaviors and Acceptance of Electronic Payment Services in the Form of a QR Code

รัชนี พรหมพันธุ์ใจ, ยศระวี วายทองคำ, ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ 130-143

Principles of News Analysis and News Sharing Criteria on Social Media of Bangkok People

ประกิจ อาษา, สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ 144-159

Problems Infringement of Copyright in Communication Arts Works

สมหมาย จันทร์เรือง, วิชุดา ธนาพุฒิภรณ์, สราญรัตน์ ลีลาศิริวนิชย์ 195-204

Conversational Commerce: New Trend of E-Commerce

ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ 205-209

View All Issues 


ที่ปรึกษา:  ดร.พรชัย มงคลวนิช
บรรณาธิการ:   รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม)
ผู้ช่วยบรรณาธิการ:   อาจารย์ประกิจ อาษา (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม) อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม)
กองบรรณาธิการ:

รศ.สุธี พลพงษ์ (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม)
ผศ.ดร.ณัฎฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ผศ.ดร.ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค (วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต)
ผศ.ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่ (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ผศ.ปนัดดา ธนสถิตย์ (คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ สถาบันกันตนา)
ดร.สุเทพ เดชะชีพ (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)
อาจารย์ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม)
ศิลปกรรม: อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม)
เลขานุการ: อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม)
เจ้าของ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทร.0-2867-8088, 0-2868-6000 ต่อ 5409
แฟกซ์ 0-2457-3982, 0-2467-3174
E-mail: siam.communication.review@gmail.com
พิมพ์ที่: สถาบันวิศวการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม
พิมพ์เมื่อธันวาคม 2561 จำนวน 100 เล่ม
ระยะเวลาเผยแพร่ เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี

ISSN:  1513-2226


Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ปี 2563”

Your email address will not be published. Required fields are marked *