วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 11 ปี 2553

  1. คุณค่าความถูกต้องและแก่นจินตนาการของผู้รับสารที่มีต่อภาพถ่ายเชิงสารคดีท่องเที่ยวแนวทะเล

กฤษณ์ ทองเลิศ


2. The Odyssey of Elephant: Contemporary Images and Representation

รัฐพล ไชยรัตน์


3. การสื่อความหมายเชิงสัญญะของการสื่อสารเชิงกราฟิกในรายการข่าวโทรทัศน์ไทย

ชินกฤต อุดมลาภไพศาล


4. การสื่อสารเชิงกราฟิกในรายการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาทางสื่อโทรทัศน์

กฤษกร ไสยกิจ


5. การสื่อความหมายเกี่ยวกับสัญลักษณ์บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวของงานภาพถ่ายแฟชั่นในนิตยสารท่องเที่ยวไทย

กฤษณีกร เจริญกุศล


6. พฤติกรรมการใช้จ่ายและความพึงพอใจในการเปิดรับสื่อเพื่อการสื่อสาร การตลาด ของผู้ใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพ Pre-Wedding ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ และ จิตติพร วรรธนะพิศิษฎ์


7. การใช้สื่ออินเตอร์เน็ตกับทุนทางสังคมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

นรินทร์ นำเจริญ, วาลี ขันธุวา, นาฏยา พิลางาม และ องอาจ สิงห์ลำพอง


8. พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเปิดรับรายการประเภทข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์ช่อง 9 ของประชาชนในเมืองและชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ และ สุภาษิต นวลเศษ


9. การกำหนดกรอบเนื้อหาของหนังสือพิมพ์รายวันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในปี พ.ศ.2551

ทิพย์อนงค์ ตรรกวุฒิวงศ์


10. แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2554-2563)

จารุพร เลิศพิสัณห์, สุภาพร ศรีสัตตรัตน์, กัลยกร นรภัทรทวีพร และ พลอยชนก แสนอาทิตย์


11. การบริหารกองถ่ายทำภาพยนตร์ไทย กรณีศึกษาผู้กำกับภาพยนตร์ที่เป็นศิลปินตลก

สมคเน วรวิวัฒน์


12. วิจารณ์หนังสือ ”หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ วิมลพรรณ อาภาเวท”

กัลยกร นรภัทรทวีพร


13. วิจารณ์หนังสือ”ศาสตร์การเขียน : ดร.สุทิติ ขัตติยะ”

สุปรียา กลิ่นสุวรรณ


14. วิจารณ์หนังสือ “การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์ : ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ปราณี สุรสิทธิ์”

ทิพย์อนงค์ ตรรกวุฒิวงศ์


15. วิจารณ์ “หนังสือการเขียนสารคดีภาคปฏิบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญา สังขพันธานนท์”

สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์


วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 11 ปี 2553 Siam Communication Review Vol10 No11 2010

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 11 ปี 2553
Siam Communication Review Vol11 No10 2010

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 11 ปี 2553”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Editorial Review

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 22

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ชื่ออังกฤษ Faculty of Communication Arts Siam University
ที่อยู่ 235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร 10163
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2532
ผู้อำนวยการ รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
วารสาร นิเทศสยามปริทัศน์
สีประจำคณะ สีน้ำเงิน
สัญลักษณ์ กล้องถ่ายรูปและฟิล์ม