วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 12 ปี 2555

1ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์. (2555). ประเด็นปัญหาจากการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ระบบดิจิทัลของประเทศไทย. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 11(12), 6-12.   ประเด็นปัญหาจากการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ระบบดิจิทัลของประเทศไทย 

ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์


2เกศินี บัวดิศ. (2555). โครงสร้างการบริหารการจัดการสื่อสมัยใหม่. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 11(12), 13-18.   โครงสร้างการบริหารการจัดการสื่อสมัยใหม่

เกศินี บัวดิศ


3ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล. (2555). เทคโนโลยีสื่อใหม่กับการสื่อสารในครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 11(12), 19-35.   เทคโนโลยีสื่อใหม่กับการสื่อสารในครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานคร

ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล


4ฐานทัศน์ ชมภูพล. (2555). การเปิดรับข่าวสาร ความคิดเห็น และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 11(12), 36-59.   การเปิดรับข่าวสาร ความคิดเห็น และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์

ฐานทัศน์ ชมภูพล


5ธีรวันท์ โอภาสบุตร. (2555). ชื่อเสียงองค์กรมีได้เพียงหนึ่งเดียว หรือมีได้มากกว่าหนึ่งชื่อเสียง. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 11(12), 60-85.   ชื่อเสียงองค์กรมีได้เพียงหนึ่งเดียว หรือมีได้มากกว่าหนึ่งชื่อเสียง

ธีรวันท์ โอภาสบุตร


6เกศินี บัวดิศ. (2555). ภาพลักษณ์กับทิศทางเพื่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 11(12), 86-94.   ภาพลักษณ์กับทิศทางเพื่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

เกศินี บัวดิศ


7สุนทรี อาภานุกูล และ จุฑา ติงศภัทิย์. (2555). การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของการแข่งขันเทนนิส พีทีที ไทยแลนด์ โอเพ่น 2553. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 11(12), 95-106.   การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของการแข่งขันเทนนิส พีทีที ไทยแลนด์ โอเพ่น 2553

สุนทรี อาภานุกูล และ จุฑา ติงศภัทิย์


8เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์. (2555). กลยุทธ์การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองไทย. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 11(12), 107-121.   กลยุทธ์การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองไทย

เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์


9ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง และ ธนัช นนท์ขุนทด. (2555). การสื่อสารมวลชนของกัมพูชา และเวียดนาม. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 11(12), 122-127.   การสื่อสารมวลชนของกัมพูชา และเวียดนาม

ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง และ ธนัช นนท์ขุนทด


10สุริยะ ฉายะเจริญ. (2555). สัญลักษณ์ของธงชาติไทยในศิลปะร่วมสมัย. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 11(12), 128-149.   สัญลักษณ์ของธงชาติไทยในศิลปะร่วมสมัย

สุริยะ ฉายะเจริญ


11กิตติธัช ศรีฟ้า. (2555). สัญลักษณ์อุณาโลมการสื่อความความหมายของสัญลักษณ์จากอดีตสู่ปัจจุบัน. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 11(12), 150-158.   สัญลักษณ์อุณาโลมการสื่อความความหมายของสัญลักษณ์จากอดีตสู่ปัจจุบัน

กิตติธัช ศรีฟ้า


12ศิริชัย ศิริกายะ, ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง, สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ และ ทิพย์อนงค์ ตรรกวุฒิวงศ์. (2555). การใช้สื่อออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2553. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 11(12), 159-164.   การใช้สื่อออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2553

ศิริชัย ศิริกายะ, ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง, สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ และ ทิพย์อนงค์ ตรรกวุฒิวงศ์


13สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์. (2555). บทวิจารณ์หนังสือเจาะข่าวสารคดีเชิงสืบสวน (ภาคเหนือ). วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 11(12), 165-168.   บทวิจารณ์หนังสือเจาะข่าวสารคดีเชิงสืบสวน (ภาคเหนือ)

สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์


14สุปรียา กลิ่นสุวรรณ. (2555). บทวิจารณ์หนังสือเจาะข่าวสารคดีเชิงสืบสวน (ภาคใต้). วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 11(12), 169-170.   บทวิจารณ์หนังสือเจาะข่าวสารคดีเชิงสืบสวน (ภาคใต้)

สุปรียา กลิ่นสุวรรณ


15ทิพย์อนงค์ ตรรกวุฒิวงศ์. (2555). บทวิจารณ์หนังสือเจาะข่าวสารคดีเชิงสืบสวน (กรุงเทพมหานคร). วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 11(12), 171-173.   บทวิจารณ์หนังสือเจาะข่าวสารคดีเชิงสืบสวน (กรุงเทพมหานคร)

ทิพย์อนงค์ ตรรกวุฒิวงศ์


16กัลยกร นรภัทรทวีพร. (2555). บทวิจารณ์หนังสือเจาะข่าวสารคดีเชิงสืบสวน (ภาคกลาง). วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 11(12), 174-175.   บทวิจารณ์หนังสือเจาะข่าวสารคดีเชิงสืบสวน (ภาคกลาง)

กัลยกร นรภัทรทวีพร


วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 12 ปี 2555 Siam Communication Review Vol11 No12 2012

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 12 ปี 2555
Siam Communication Review Vol11 No12 2012

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทร.0-2867-8088, 0-2868-6000 ต่อ 5409
แฟกซ์ 0-2457-3982, 0-2467-3174
E-mail: siam.communication.review@gmail.com

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 12 ปี 2555”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Editorial Review

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 22

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ชื่ออังกฤษ Faculty of Communication Arts Siam University
ที่อยู่ 235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร 10163
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2532
ผู้อำนวยการ รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
วารสาร นิเทศสยามปริทัศน์
สีประจำคณะ สีน้ำเงิน
สัญลักษณ์ กล้องถ่ายรูปและฟิล์ม