วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ปี 2562

Title: วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ปี 2562 Siam Communication Review Vol.18 No.2 2019

ISSN: 1513-2226Articles

บทบรรณาธิการ

ศิริชัย ศิริกายะ 1-7

pdf


Communication and Fuzzy logic

ศิริชัย ศิริกายะ 8-12

pdf


Lakhon Chatri of Phetchaburi Province: The Performance Style Changed in the Changing World

จุฑารัตน์ การะเกตุ 13-26

pdf


The creative process of “Milk Ocean Churn” Contemporary Dance.

วณิชชา ภราดรสุธรรม 27-37

pdf


The Photographing of Rally Car Racing Case Study: 31st King’s Cup Trophy International Rally

ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง 38-47

pdf


New Aesthetics In the Virtual Reality World

กิตติธัช ศรีฟ้า 48-56

pdf


Stop Motion in Popular Culture: a Case Study in Series Production of ‘Rilakkuma and Kaoru’

ศักรา ไพบูลย์ 57-68

pdf


Research Articles

The Dynamics and Preservation of the Legend of Mae NakPhrakhanong in Current Entertainment Media

สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ 69-96

pdf


Healthy Looking Graphic Design by Gemstone Therapy Theory

นรินทร์ ปลื้มปรีดาพร, อารยะ ศรีกัลยาณบุตร 97-108

pdf


Media exposure towards the perception of Srithanya hospital’s image

พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล, ธีรวันท์ โอภาสบุตร 109-123

pdf


Opinions and needs of viewers digital TV via applications.

มาโนช รักไทยเจริญชีพ 124-136

pdf


Motivations of E-Sport Spectators that Lead to Game Addiction

เจตน์จันทร์ เกิดสุข, ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข 137-152

pdf


The Awareness of True You Application, Applying and the Satisfaction Impacted to the Brand Loyalty

ฐิตินันท์ พันธุ์วงศ์ราษฎร์, กาญจนา มีศิลปวิกกัย 153-161

pdf


The behavior of Facebook’s content sharing of youths in Thonburi district.

สมเกียรติ ศรีเพ็ชร, ศิริชัย ศิริกายะ 162-175

pdf


Marketing Mix and Decision Making of Users in Bangkok to Order Food Influencing Satisfaction in Lineman Application

เพ็ญวิภา เพชร์จั่น, กาญจนา มีศิลปวิกกัย 183-190

pdf


The Study of Factors Influencing Animation to Relieve Anxiety of Pediatric Inpatients with Cancer

วิศิษฎ์ ศุภางคะรัตน์, ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ 191-205

pdf


Transference of Korean culture through Korean television series

ณัฐวุฒิ มีสกุล 206-218

pdfที่ปรึกษา:  ดร.พรชัย มงคลวนิช
บรรณาธิการ:   รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม)
ผู้ช่วยบรรณาธิการ:   อาจารย์ประกิจ อาษา (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม) อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม)
กองบรรณาธิการ:

รศ.สุธี พลพงษ์ (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม)
ผศ.ดร.ณัฎฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ผศ.ดร.ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค (วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต)
ผศ.ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่ (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ผศ.ปนัดดา ธนสถิตย์ (คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ สถาบันกันตนา)
ดร.สุเทพ เดชะชีพ (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)
อาจารย์ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม)
ศิลปกรรม: อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม)
เลขานุการ: อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม)
เจ้าของ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทร.0-2867-8088, 0-2868-6000 ต่อ 5409
แฟกซ์ 0-2457-3982, 0-2467-3174
E-mail: siam.communication.review@gmail.com
พิมพ์ที่: สถาบันวิศวการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม
พิมพ์เมื่อธันวาคม 2561 จำนวน 100 เล่ม
ระยะเวลาเผยแพร่ เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี

ISSN:  1513-2226


Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ปี 2562”

Your email address will not be published. Required fields are marked *