วารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่13 ฉบับที่1 ม.ค.–มิ.ย.2561

– กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่ 13Download | Full Text (PDF)
– สารบัญ
Download | Full Text (PDF)
– นมเปรี้ยวคีเฟอร์: เทคโนโลยีชีวภาพจากมุมมองวิทยาการด้านโอมิกส์ Kefir: Biotechnology from “~omics” Perspectivesศานต์ เศรษฐชัยมงคล และ อัญชิสา กุลทวีสุข หน้า 1 – 18

บทความวิชาการ | Full Text (PDF)

– การสกัดและการประยุกต์ใช้เบต้ากลูแคนจากยีสต์ Extraction and Application of Yeast Beta Glucanสุภัสรา รุจานันท์ และ ศศิธร คงเรือง หน้า 19 – 31

บทความวิจัย | Full Text (PDF)

– การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากมันเทศ Development of Cookie Products from Sweet Potatoนรินทร์ เจริญพันธ์ หน้า 32 – 43

บทความวิจัย | Full Text (PDF)

– ผลของการเสริมร่าข้าวก่าต่อคุณลักษณะทางเคมี กายภาพ ประสาทสัมผัส และความคงตัวของกุนเชียง ระหว่างการเก็บรักษา Effects of Purple Rice Bran Addition on the Physicochemical-Sensorial Properties and Storage Stability of Chinese Sausageนรินทร์ เจริญพันธ์ และ สุธี วังเตือย หน้า 44 – 57

บทความวิจัย | Full Text (PDF)

– ผลของรูปแบบเซลล์โพรไบโอติกที่มีต่อคุณสมบัติของไอศกรีมนม Effect of Probiotic form on Properties of Milk Ice Creamนงคราญ พงศ์ตระกุล ธนัฐฐา รอดบุญฤทธิ์ สยาม ภพลือชัย ปิยะนุช เนียมทรัพย์ สมคิด ดีจริง และไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน หน้า 58-70

บทความวิจัย | Full Text (PDF)

– การศึกษาหาสูตรที่เหมาะสมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่สด Optimization of Fresh Yellow Alkaline Noodle Formulation for Shelf Life Extensionจารุภัทร ลือชา วรพจน์ ราชการดี ชวโรจน์ ดำเนินสวัสดิ์ ฐิติศิลป์ กิจชเวงกุล และ ภาวินี ดีแท้ หน้า 71 – 83

บทความวิจัย | Full Text (PDF)

– การสกัดทางเลือกและการทาให้บริสุทธิ์ของแกมม่าออริซานอลจากราข้าวและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ Alternative Extraction and Purification Methods of -Oryzanol from Rice Bran and Its Antioxidant Scavenging Activityดวงกมล เรือนงาม1, จิตติ ท่าไว, สุจิตรา สุคนธมัต, ร่วมจิตร นกเขา หน้า 84 – 97

บทความวิจัย | Full Text (PDF)

– ใบสมัครขอส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม คำแนะนำสำหรับผู้เขียนวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม (Guidelines for Authors in Journal of Food Technology, Siam University)Download | Full Text (PDF)

วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม (JOURNAL OF FOOD TECHNOLOGY, SIAM UNIVERSITY) ในรูปแบบตีพิมพ์ ISSN 1686-3070 (Print) ได้จัดทำฉบับแรกขึ้น ใน ปี พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 1) โดยการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ต่อมาได้เริ่มจัดทำวารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2651-1169 (Online) เพื่อเผยแพร่ผ่านระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Jounals Online (ThaiJO)) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยด้านเทคโนโลยีการอาหารและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น โภชนาการ และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เป็นต้น เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งมีวาระการออกปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารฯ มี 2 ประเภท คือ 1) บทความวิจัย เป็นบทความที่มีรูปแบบการเขียนตามหลักวิชาการ ระบุถึงปัญหา วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงานวิจัย สามารถอภิปรายและสรุปผลที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือการนำไปประยุกต์ใช้ และ 2) บทความวิชาการ เป็นบทความที่เขียนขึ้นในลักษณะวิเคราะห์ วิจารณ์หรือเสนอแนวคิดใหม่ๆ จากพื้นฐานวิชาการที่ได้รวบรวม และเรียบเรียงมาจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผู้อื่น หรือเป็นบทความทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเป็นความรู้สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

บทความที่ส่งมายังวารสารฯ ต้องเป็นงานที่ไม่เคยถูกนำไปพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารใดๆ โดยบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฯ ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) อย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ โดยเป็นการประเมินแบบ Double blinded

ภาคเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

อาคาร 14 ชั้น 1 ห้อง 14-106

38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Tel : 02-867-8026, 02–867-8026 ต่อ 5182
Fax : 02-867-8026

 

Published Year

2561

Page Count

750

ISBN

32546987147

Author

Food Technology

Publisher

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่13 ฉบับที่1 ม.ค.–มิ.ย.2561”

Your email address will not be published. Required fields are marked *