วารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่14 ฉบับที่1 ม.ค.–มิ.ย.2562

สารบัญ

บทความวิจัย (Research Articles)

การผลิตไอศกรีมไขมันต่ำจากน้ำนมข้าวเหนียวดำ Production of Low Fat Ice Cream from Black Glutinous Rice Milk

นรินทร์ เจริญพันธ์

ภาคเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

อาคาร 14 ชั้น 1 ห้อง 14-106

38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Tel : 02-867-8026, 02-867-8026 ต่อ 5182

Fax : 02-867-8026

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่14 ฉบับที่1 ม.ค.–มิ.ย.2562”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Editorial Review

"I LOVED LOVED LOVED this book. It was so much action from the very beginning to the very end. It even had a lot of romance in it... Pick up this book and read it. You will love it." -- Tiffany from Once Upon A Twilight.com reviews

"I feel like I've been waiting for this book. It's kind of like all my favorite comic books rolled into one awesome package... I'm eagerly awaiting the second book, I'm hooked!" --The Kindle Book Review