วารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่13 ฉบับที่2 ก.ค.–ธ.ค.2561

บทบรรณาธิการ

Leading Article

กาญจนา มหัทธนทวี


ทความวิชาการ (Academic Article)

1พนิดา รัตนปิติกรณ์. (2561). น้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากพืชและการประยุกต์ใช้เป็นสารต่อต้านจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 13(2), 1-10.   น้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากพืชและการประยุกต์ใช้เป็นสารต่อต้านจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร Essential Oils from Plant Extracts and Theirs Application as Antimicrobial Agents in Food Products

พนิดา รัตนปิติกรณ์


บทความวิจัย (Research Articles)

2ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน. (2561). คุณสมบัติพรีไบโอติกเบื้องต้นของน้้ำตาลสกัดจากเมล็ดถั่วเขียวด้วยสารละลายเอทานอล. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 13(2), 11-23.   คุณสมบัติพรีไบโอติกเบื้องต้นของน้้ำตาลสกัดจากเมล็ดถั่วเขียวด้วยสารละลายเอทานอล Primary Prebiotic Properties of Ethanolic Sugar Extract from Mung Bean Seeds

ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน

3นรินทร์ เจริญพันธ์. (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมถ้วยเพื่อสุขภาพ. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 13(2), 24-35.   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมถ้วยเพื่อสุขภาพ Development of Kanomtuay Product for Health

นรินทร์ เจริญพันธ์

4วรรธนมณฑน์ ชาญจารุจิตร์ และ สิรี ชัยเสรี. (2561). ผลของสภาวะด่างต่อความสามารถในการกักเก็บลินาโลออลในเมทริกซ์สตาร์ชที่ผ่านการทำแห้ง. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 13(2), 36-48.   ผลของสภาวะด่างต่อความสามารถในการกักเก็บลินาโลออลในเมทริกซ์สตาร์ชที่ผ่านการทำแห้ง Effect of Alkaline Conditions on the Linalool Retention Ability of Dried Starch matrices

วรรธนมณฑน์ ชาญจารุจิตร์ และ สิรี ชัยเสรี

5อัจฉรา ดลวิทยาคุณ และ วรรณวิมล พุ่มโพธิ์. (2561). การผลิตทับทิมกรอบโดยใช้เทคนิคการขึ้นรูปทรงกลมแบบแช่แข็งย้อนกลับ. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 13(2), 49-59.   การผลิตทับทิมกรอบโดยใช้เทคนิคการขึ้นรูปทรงกลมแบบแช่แข็งย้อนกลับ Mock Pomegranate Seeds Dessert (Tab Tim Grob) Production using Frozen Reverse Spherification Technique

อัจฉรา ดลวิทยาคุณ และ วรรณวิมล พุ่มโพธิ์

60-64


–    ใบสมัครขอส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม คำแนะนำสำหรับผู้เขียนวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม (Guidelines for Authors in Journal of Food Technology, Siam University)


–    หลักสูตรเทคโทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 

ภาคเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

อาคาร 14 ชั้น 1 ห้อง 14-106

38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Tel : 02-867-8026, 02–867-8026 ต่อ 5182
Fax : 02-867-8026

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่13 ฉบับที่2 ก.ค.–ธ.ค.2561”

Your email address will not be published. Required fields are marked *