วารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่12 ฉบับที่1 ม.ค–ธ.ค.2560

บทบรรณาธิการ


สารบัญ


บทความวิชาการ

1ศานต์ เศรษฐชัยมงคล และ มยุรี เหลืองวิลัย. (2560). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเมตาโบโลมิกส์ในการศึกษาข้อมูลแบบแผนทางชีวโมเลกุลของน้านมและผลิตภัณฑ์นม. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 12(1), 1-16.   การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเมตาโบโลมิกส์ในการศึกษาข้อมูลแบบแผนทางชีวโมเลกุลของน้านมและผลิตภัณฑ์นม Application of Metabolomics Technology for Investigation of Biomolecular Profile of Milk and Dairy Products

ศานต์ เศรษฐชัยมงคล และ มยุรี เหลืองวิลัย


บทความวิจัย

2พนิตา งามเชื้อชิต. (2560). เนื้อมะม่วงสดตัดแต่ง: สรีรวิทยาและปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 12(1), 17-34.   เนื้อมะม่วงสดตัดแต่ง: สรีรวิทยาและปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ Fresh-Cut Mango: Physiology and Critical Factors Affecting Quality

พนิตา งามเชื้อชิต


3ณัฐธิดา โชติช่วง. (2560). อาหารกลมกล่อมด้วยโคคูมิ. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 12(1), 35-47.   อาหารกลมกล่อมด้วยโคคูมิ Food Palatability with Kokumi

ณัฐธิดา โชติช่วง


4นรินทร์ เจริญพันธ์ และ สุธี วังเตือย. (2560). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหลามเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลเกษตรท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 12(1), 48-58.   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหลามเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลเกษตรท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว Development of Sticky Rice in Bamboo for Value-added Local Agricultural Products in Sakaeo Province Area

นรินทร์ เจริญพันธ์ และ สุธี วังเตือย


5ดวงกมล เรือนงาม. (2560). สภาวะที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสาหร่าย Scenedesmus armatus และ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารที่สกัด. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 12(1), 59-70.   สภาวะที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสาหร่าย Scenedesmus armatus และ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารที่สกัด Optimal Condition for Cultivation of Scenedesmus Armatus Cultivation and Antioxidant Activity of Its Extract

ดวงกมล เรือนงาม


6กิติพงศ์ อัศตรกุล และ นฤมล หิมะสุทธิเดช. (2560). ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียของสารสกัดจากหัวหอมและการประยุกต์ใช้ในน้้าผักและผลไม้ผสม. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 12(1), 71-83.   ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียของสารสกัดจากหัวหอมและการประยุกต์ใช้ในน้้าผักและผลไม้ผสม Antioxidant and Antibacterial Activities of Onion Extract and Applications in Mixed Fruit and Vegetable Juice

กิติพงศ์ อัศตรกุล และ นฤมล หิมะสุทธิเดช


–    ใบสมัครขอส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม คำแนะนำสำหรับผู้เขียนวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม (Guidelines for Authors in Journal of Food Technology, Siam University)

 

ภาคเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

อาคาร 14 ชั้น 1 ห้อง 14-106

38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Tel : 02-867-8026, 02–867-8026 ต่อ 5182
Fax : 02-867-8026

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่12 ฉบับที่1 ม.ค–ธ.ค.2560”

Your email address will not be published. Required fields are marked *