วารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่11 ฉบับที่1 ม.ค.–ธ.ค.2559

บทบรรณาธิการ


สารบัญ


บทความวิชาการ

1บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์. (2559). คุณสมบัติเชิงหน้าที่ของถั่วขาวและการประยุกต์แป้งถั่วขาวในผลิตภัณฑ์ขนมอบ. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 11(1), 1-12.   คุณสมบัติเชิงหน้าที่ของถั่วขาวและการประยุกต์แป้งถั่วขาวในผลิตภัณฑ์ขนมอบ Functional Properties of White Kidney Bean and Application in Bakery Product
บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์


บทความวิจัย

2กุสุมา ทินกร ณ อยุธยา และ นัทมน พุฒดวง. (2559). การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ธัญพืชเพื่อสุขภาพ. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 11(1), 13-20.   การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ธัญพืชเพื่อสุขภาพ The Product Development of Healthy Cereal Jelly
กุสุมา ทินกร ณ อยุธยา และ นัทมน พุฒดวง


3สมฤดี ไทพาณิชย์ และ ปราณี อ่านเปรื่อง. (2559). การวิเคราะห์ทางเคมีกายภาพของโปรตีนมะพร้าว (Cocos nucifera L.) ดัดแปร โดยใช้เอนไซม์โปรตีนเอสทางการค้า. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 11(1), 21-38.   การวิเคราะห์ทางเคมีกายภาพของโปรตีนมะพร้าว (Cocos nucifera L.) ดัดแปร โดยใช้เอนไซม์โปรตีนเอสทางการค้า Physicochemical Analysis of Modified by Commercial Proteinases Coconut (Cocos nucifera L.) Protein
สมฤดี ไทพาณิชย์ และ ปราณี อ่านเปรื่อง


ไม่มีไฟล์

–    การศึกษาคุณสมบัติทางเคมี ทางประสาทสัมผัสและสารต้านอนุมูลอิสระของไวน์ที่ทำจากมะม่วง 4 สายพันธุ์ (สายพันธุ์น้ำดอกไม้ โชคอนันต์ อกร่อง และแรด) The study of chemical properties, sensory test and antioxidant activity of mango wine from mango 4 cultivars (Nam Dok Mai, Chok Anan, Okrong and Rad)
วิลาวัลย์ บุณย์ศุภา กรกนก บัวใหญ่รักษา จินตนา ศรีประเสริฐ นรเศรษฐ์ ปาสาจัง พิชัยยุทธ ขุนปากดี สิทธิพล สุคุณา สุงามใจ ภูต้อม และอัมรินทร์ ผิวอ่อน


4หยาดฝน ทนงการกิจ, กาญจนา นาคประสม และนักรบ นาคประสม. (2559). ผลของกระบวนการต่อสมบัติทางกายภาพและปริมาณแคโรทีนอยด ในสีผสมอาหารธรรมชาติจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 11(1), 47-57.   ผลของกระบวนการต่อสมบัติทางกายภาพและปริมาณแคโรทีนอยด ในสีผสมอาหารธรรมชาติจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว Effect of Processing on Physical Property and Carotenoid Content in Natural Food Colorant from Gac aril 

หยาดฝน ทนงการกิจ กาญจนา นาคประสม และนักรบ นาคประสม


ไม่มีไฟล์

–    ผลของการลดปริมาณความชื้นก่อนทอดต่อปริมาณความชื้นค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ของความชื้น และการดูดซับน้้ามันในผลิตภัณฑ์เห็ดหอม (Lentinus edodes) ทอดแบบน้้ามันท่วม Effect of Pre-Frying Treatments on Moisture Content, Effective Moisture Diffusivity and Oil Uptake Content of Deep-Fat Fried Shitake Mushrooms (Lentinus edodes)

ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ และ ณัฏฐิกา ศิลาลาย


5ชลธิชา มณีเชษฐา, ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก และนันทินา ดำรงวัฒนกูล. (2559). การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ต้นแบบขนมจีนเสริมโปรตีน และธาตุเหล็กด้วยน้ำปู . วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 11(1), 67-76.   การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ต้นแบบขนมจีนเสริมโปรตีน และธาตุเหล็กด้วยน้ำปู Development of Prototype Formulation of Rice Noodle Fortified Protein and Iron with Crab Paste

ชลธิชา มณีเชษฐา ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก และนันทินา ดำรงวัฒนกูล


–    ใบสมัครขอส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม คำแนะนำสำหรับผู้เขียนวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม (Guidelines for Authors in Journal of Food Technology, Siam University)


–    หลักสูตรเทคโทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 

ภาคเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

อาคาร 14 ชั้น 1 ห้อง 14-106

38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Tel : 02-867-8026, 02–867-8026 ต่อ 5182
Fax : 02-867-8026

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่11 ฉบับที่1 ม.ค.–ธ.ค.2559”

Your email address will not be published. Required fields are marked *