เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว

เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว

ข้อกําหนด แนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ. 2559

จัดพิมพ์โดย สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์