การอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM): การบริหารงานองค์กรยุคใหม่แบบออนไลน์ ครั้งที่ 1

กิจกรรม การอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM): การบริหารงานองค์กรยุคใหม่แบบออนไลน์ ครั้งที่ 1: Introduction

จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 -15.30 น. วิทยากรผู้แบ่งปันความรู้: คือ อาจารย์วสันต์ อุทัยเลี้ยง  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของสำนักฯ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 7 คน ได้แก่ 1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2. นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 3. นางสาวอรชร ยิ่งใหญ่ 4. สุดา ทองชิว 5. นางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา 6. นางสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค 7.นางอรุณี ชื้นประไพ (บุคลากรบางส่วนไปปฏิบัติงานจิตอาสาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เบื้องต้นเรื่องการใช้เครื่องมือทั้ง 4 แบบในการทำงานองค์กรยุคใหม่

หัวข้อการเรียนรู้

ศึกษาองค์ความรู้เพิ่มเติมจากคอร์สออนไลน์ฟรี เรื่อง โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล: Toward to Digital University: Building the Digital University Platform ที่  http://du-knit.org/courses/toward-to-digital-university/