การประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ ๑๖/๕/๒๕๖๒

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

การประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ ๑๖/๕/๒๕๖๒  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคาร ๒๔ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พื่อติดตามการดำเนินงานของกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีห้องสมุดสถาบันในสมาชิกของกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสยาม (นางพรรณี จิวพุทธิธรรม) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก


การดำเนินงานโครงการของกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ได้กำหนดไว้ ซึ่งกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ชุดที่ 16 วาระที่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2562 ได้ดำเนินงานโครงการ ดังนี้

  1. โครงการการพัฒนาหัวเรื่องใหม่ โดยใช้ google.doc ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการพัฒนางานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศให้มีมาตรฐานในการให้หัวเรื่องตามหลักวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  โดยสมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันกำหนดและมีมติรับรองให้มีการใช้หัวเรื่องใหม่ๆ ขึ้น ซึ่งบรรณารักษ์สามารถเข้าไปใช้หัวเรื่องใหม่ได้ที่ https://googl/ylnb5v
  2. โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยกลุ่มได้กำหนดกิจกรรมการบริจาคหนังสือให้กับเรือนจำกลางธัญบุรี ประมาณเดือนพฤษภาคม 2562 โดยมีมหาวิทยาลัยรังสิต รับเป็นเจ้าภาพหลักในการบริจาคหนังสือครั้งนี้
  3.  โครงการรวบรวมฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการให้บริการระหว่างห้องสมุด และเพื่อใช้ในการพิจารณาบอกรับฐานข้อมูลร่วมกันในอนาคต โดยสมาชิกกลุ่มสามารถเข้าไปตรวจสอบและอัพเดทข้อมูลของฐานข้อมูลออนไลน์ที่สถาบันตนเองบอกรับ ให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2562 ได้ที่ https://googl/ylnb5v

* รู้จัก กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)

กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จัดตั้งขึ้นโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) หรือ ThaiPUL ก่อนจะรู้จักกับกลุ่มงาน ต้องทำความรู้จักกับ อพส.ก่อน  อพส. หรือ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้เริ่มขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พุทธศักราช 2528 ด้วยความร่วมมือของกลุ่มบรรณารักษ์จากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน 11 แห่ง ได้นัดหมายมาประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาหารูปแบบของความร่วมมือที่เหมาะสมที่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแห่งจะพึงร่วมมือกันได้ โยมีนายบุญสิริ สุวรรณเพ็ชร์ หัวหน้าบรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานจัดการประชุม และมี รศ.ดร.นวนิตย์ อินทรามะ เป็นที่ปรึกษาที่ประชุมได้คัดเลือกคณะกรรมการดำเนินงานความร่วมมือเป็นชุดแรกจำนวน 6 คน และได้จัดตั้งเป็น “ชมรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ชสอ. หรือ HPEL Group)” มีนายบุญสิริสุวรรณเพ็ชร์ เป็นประธานชมรม ในปี พุทธศักราช 2530 ชมรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้เปลี่ยนสถานภาพเป็น“คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพห.)” อยู่ภายใต้การคำแนะนำของคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาในสังกัดสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สสอท.) และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สสอท.) ครั้งที่ 6/2543 วันที่ 25 ตุลาคม 2543 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีมติให้ เปลี่ยนชื่อย่อ จาก อพห. เป็น อพส. และมีชื่อเต็มคือ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

พันธกิจ

สร้างข้อตกลงในความร่วมมือด้านการจัดหา การสนับสนุน และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับแต่ละสถาบัน ด้วยความประหยัด และยุติธรรม

วัตถุประสงค์

อพส. คือ กลไกการรวมพลัง ความสามัคคีระหว่างห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานบริการทางด้านวิชาการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

1. ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาทรัยากรการเรียนรู้และบริการสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและการบริการทางวิชาการของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ

3. ส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัยเพื่อผลิตผลงานในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

4. เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการประสบการณ์ของบุคลากรในวิชาชีพ

หน้าที่ ของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)

1. กำหนดนโยบายและประสานงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

2. มอบหมายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง

3. แต่งตั้งกลุ่ม

4. ร่วมมือกันแก้ปัญหา

5. ประสานงานพื่อให้เกิดการทำงานอย่างแท้จริง

กิจกรรม ที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ควรจัดทำ

1. กำหนดนโยบาย โครงสร้างให้เป็นลายลักษณ์อักษร

2. อนาคตของห้องสมุดควรจะพัฒนาไปในทิศทางของศูนย์สารนิเทศแห่งชาติ

3. บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดควรมีการขยายกว้างขึ้น

4. การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้

5. อุปกรณ์การสื่อสาร

6. ฐานข้อมูลสำเร็จรูป

7. มีกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น

8. ควรมีการประเมิณผลของกิจกรรมที่ผ่านมา

9. ควรมีการวางแผนระยะสั้น-ระยะยาว

10. เผยแพร่ข่าวสารเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

11. ควรมีการประชาสัมพันธ์

การแบ่งกลุ่มงาน

2528 นับตั้งแต่ได้ร่วมมือกันปฏิบัติงานมาตั้งแต่ พุทธศักราช 2528 จนถึงปัจจุบัน พุทธศักราช 2546ได้ดำเนินการร่วมมือแบ่งกลุ่มงานพร้อมกับความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มงานเทคนิค

2. กลุ่มงานบริการ

3. กลุ่มงานโสตทัศนบริการ

4. กลุ่มงานวารสาร

5. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2552 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ 12/1/2552 วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมสุรัตน์ 1 อาคารหอสมุด สุรัตน์โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต มีมิติให้รวมกลุ่มงาน โดยยุบรวมกลุ่มงานวารสารรวมเข้ากับกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ กลุ่มงานโสตทัศนบริการยุบรวมในกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เหลือ 4 กลุ่มงาน ดังนี้

1. กลุ่มงานบริการสารสนเทศ

2. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

3. กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

4. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

2561 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม ช้ัน 8 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีมิติให้รวมกลุ่มงาน เหลือเพียง 2 กลุ่มงาน ดังนี้

1. กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

2. กลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ของกลุ่มงาน

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) มีมติให้การส่งตัวแทนเข้าร่วมกลุ่มงานโดยพิจารณาหัวหน้างานหรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจรองจากหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมคณะทำงานโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ดังนี้

1. ส่งเสริมการผลิตงานทางวิชาการ

2. เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางวิชาการของบุคลากร

3. ส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

4. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการ

* ที่มา :  http://www.thaipul.org/index.php/2016-02-19-07-17-31

การประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ ๑๖/๕/๒๕๖๒