Partron Login / Self Renew 

เข้าสู่ระบบสมาชิก ตรวจสอบสถานะ / ยืมต่อ / จองหนังสือ ด้วยตนเอง

Patron Login (English menu language)–>

เข้าสู่ระบบสมาชิก (เมนูภาษาไทย)–>

 

วิธีการยืมต่อด้วยตนเอง (Self Renew) ทางออนไลน์

1. คลิกที่ Member login Click Here   หรือ สมาชิก เข้าสู่ระบบ คลิก

2. เข้าสู่หน้าจอระบบสมาชิก เพื่อให้กรอกข้อมูล 2 ส่วน แล้วคลิก ตกลง

  • หมายเลขสมาชิก(Patron ID):  = กรอกรหัสนักศึกษา หรือรหัสบุคลากรของมหาวิทยาลัยสยาม
  • รหัสผ่าน(Password): = กรอกรหัสผ่านที่นักศึกษาหรือบุคลากร ได้กำหนดไว้ (สมาชิกที่ยังไม่มีรหัสผ่าน ต้องขอรหัสผ่านที่เคาน์เตอร์บริการยืมหนังสือก่อน จึงจะสามารถยืมต่อหนังสือด้วยตนเองทางออนไลน์ได้)

3. หน้าจอแสดงรายการ ระบบสมาชิก โดยสมาชิกสามารถคลิก ตรวจสอบสถานะ ยืมต่อ หรือจองหนังสือด้วยตนเองได้

  • ประวัติการยืม-คืน / Patron Audit
  • รายการค้างค่าปรับ / Account
  • ทะเบียนสมาชิก / Porfile
  • รายการยืม / On Loan Item
  • รายการจอง / On Hold Item

4. หากต้องการยืมหนังสือต่อ ให้เลือกที่ รายการยืม / On Loan Item หน้าจอจะแสดงรายการหนังสือที่ยืมไปทั้งหมด ให้คลิกที่  ยืมต่อ/Renew หลังชื่อหนังสือที่ต้องการยืมต่อ

5. กรอก รหัสผ่าน(Password) แล้วคลิก ยืนยันการยืมต่อ/Confirm

6. หนังสือที่ยืมต่อสำเร็จจะแสดง วันกำหนดส่งคืนครั้งใหม่

หมายเหตุ: สมาชิกสามารถ ยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง โดยจำกัดจำนวน 2 ครั้ง ทั้งนี้ ต้องไม่ค้างชำระค่าปรับ และสมาชิกสามารถ จองหนังสือด้วยตนเอง หากหนังสือนั้นมีผู้ยืมไปแล้ว ซึ่งระบบจะแสดงสถานภาพเป็นวันที่คืนหรือ STATUS Due (Date)

คู่มือการยืมต่อด้วยตนเอง (Self Renew) ทางออนไลน์ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: แผนกบริการและประชาสัมพันธ์ โทร. 02 457 0068 ต่อ 5142 หรือ e-mail: lib2@siam.edu