การใช้งาน Holding Management 

อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ดูแลระบบ (EBSCOadmin): การใช้งาน Holding Management 

บริษัท EBSCO ได้จัดประชุม: เครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL ครั้งที่ 2/2566 และ อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ดูแลระบบ (EBSCOadmin): การใช้งาน Holding Management  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รวมทั้งได้จัดประชุมทางออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น MS Teams  โดยมีบุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เข้าประชุมและรับการอบรม จำนวนทั้งหมด 5 คน เข้าร่วมประชุม on-site จำนวน 3 คน ได้แก่ อาจารย์สุธน  สุภาวงศ์ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม และนางสาวประภาพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และทาง on-line 2 คน คือ นางสาวอรชร ยิ่งใหญ่ และนางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมของกลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL ในครั้งนี้ จำนวน  13 สถาบัน ได้แก่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสยาม, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพายัพ, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ที่เข้าร่วมประชุมสังเกตุการณ์เป็นครั้งแรก

อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ดูแลระบบ (EBSCOadmin): การใช้งานระบบหลังบ้าน HLM (Holding Management) โดยมีหัวข้อองค์ความรู้ ดังนี้

  • แนะนำเมนูต่างๆ ของระบบหลังบ้าน HLM (Holding Management) 
  • การจัดการวารสารแบบรับเป็นรายชื่อ 
  • การเพิ่มวารสารภาษาไทย/สิ่งพิมพ์ เข้าระบบ
  • การสร้าง custom package
  • การเพิ่ม Open Access
  • การ update complete package 
  • การเพิ่ม/ลดข้อมูล ในระบบ 

ผลสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของกิจกรรม: บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ดูแลระบบ (EBSCOadmin): การใช้งานระบบหลังบ้าน HLM (Holding Management) โดยนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยได้นำความรู้มาใช้ในการจัดการข้อมูลระบบหลังบ้านของฐานข้อมูล EBSCO ของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม และจัดทำ คู่มือผู้ดูแลระบบ (EBSCOadmin): ารใช้งานระบบหลังบ้าน HLM (Holding Management)  


อ่านรายละเอียดและขอรับบริการได้ที่: บริการยืมระหว่างห้องสมุด Inter-Library Loan (ILL) เครือข่าย TU-THAIPUL & 2LibPlus ILL

-คู่มือการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด Inter-Library Loan (ILL) เครือข่าย TU-THAIPUL & 2LibPlus
-Manual Guide TU-THAIPUL & 2LibPlus-ILL (Inter-Library Loan)


การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS THAIPUL ครั้งที่ 2/2566