ห้องสมุด แนะนำCD

แนะนำCD-DVD

ชื่อเรื่อง           :   University English 1 ผู้จัดทำ           :   วัลลีย์ ศิริกาญจนาวงศ์ และคณะ         Call Number  :   VCD 1031 M         รายละเอียด      :   CD ประกอบหนังสือวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน University English 1 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    เพื่อใช้ในการฟังและการพูด เหมาะสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการฟื้นฟูทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อต่างๆ สำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน   ชื่อเรื่อง           :   J-Tales เรียนภาษาญี่ปุ่นจากนิทาน ผู้จัดทำ           :   สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)             Call Number  :   VCD 1044 M รายละเอียด      :   […]

แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 มกราคม 2562 Read More »

ชื่อเรื่อง           :        New Inside Out : Pre-intermediate ผู้จัดทำ           :         Sue Kay and Vaughan Jones  Call Number  :     VCD 00838 M ติดต่อบรรณารักษ์ห้อง Study Room รายละเอียด      :       CD-ROM ประกอบหนังสือ New Inside Out ระดับ Pre-intermediate เป็นการฝึกฝนทักษะการฟัง ให้ผู้เรียนอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว ประกอบด้วย 3 แผ่นหลัก ได้แก่ แผ่นที่ 1 : Unit 1 ถึง Unit 4 + Review A //

แนะนำ CD ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2561 Read More »

ชื่อเรื่อง :                   วีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชุด “๗๗  จังหวัด พัฒนาทั่วไทย” ผู้จัดทำ :                   สำนักราชเลขาธิการ ร่วมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ง      ชาติ  (กสทช)   สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร) Call Number  :         ติดต่อบรรณารักษ์ห้องดิจิตอล รายละเอียด      :         เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ขอนำเสนอ วีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชุด “๗๗ จังหวัด พัฒนาทั่วไทย” เป็นวีดิทัศน์สารคดีที่มุ่งเน้นการนำเสนอพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ทั่วทุกจังหวัดของประเทศ เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะเยาวชนไทยรวมถึงชาวต่างชาติที่ได้รับชมวีดิทัศน์ชุดนี้ โดยเรื่องราวของวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรตินี้ ประกอบไปด้วยเรื่องราวของแต่ละจังหวัด รวมทั้งสิ้น ๗๗ จังหวัด จำนวน ๗๗ ตอน ซึ่งในแต่ละตอนสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาแก่พสกนิกรในแต่ละท้องถิ่น พัฒนาความเป็นอยู่ของพสกนิกรในชาติให้มีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ยังความซาบซึ้งและรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ชื่อเรื่อง :        

แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2561 Read More »

ชื่อเรื่อง           :      Malacca : The Exclusive Insight on Special City of Malaysia ผู้จัดทำ           :      China Central Television : CCTV     Call Number  :   DVD 00523 M ติดต่อบรรณารักษ์ห้อง Study Room รายละเอียด      :     รัฐมะละกา (Malacca) เป็นหนึ่งในสิบสามรัฐที่ประกอบขึ้นเป็นสหพันธรัฐมาเลเซีย(Federation of Malaysia) โดยมีขนาดเล็กเป็นลำดับที่ 3 รองจาก รัฐเปอร์ลิสหรือปะลิส (Perlis) และรัฐปีนัง (Penang)  ตั้งอยู่ทางตอนใต้ในคาบสมุทรมลายู โดยมี “มะละกา”( Malacca Town) เป็นเมืองหลวง ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยร่องรอยของประวัติศาสตร์สำคัญของสหพันธรัฐมาเลเซีย

แนะนำ CD ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 Read More »

Introduction to Multimedia

ชื่อเรื่อง              :         สนุก กับข่าวสั้นอ่านง่าย Quick Easy and Fun ผู้จัดทำ               :         Terry L.Fredrickson   Call Number  :         VCD 1082 M ติดต่อบรรณารักษ์ห้อง Study room รายละเอียด       :         แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ใช้ร่วมกับการอ่านออกเสียง ในหนังสือ Quick, easy and fun สนุกกับข่าวสั้นอ่านง่าย ซึ่งได้รวบรวมข่าวสั้นอ่านง่ายที่เคยลงในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และนำมาจัดแยกประเภทของข่าวที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันออกเป็นบทๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมด้วยตัวเอง ผลงานโดย Terry

แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 Read More »

ท่องเที่ยววิถีไทย-My Brilliant Brain

แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ชื่อเรื่อง : รายงานประจำปี ๒๕๖๐ Annual Report 2017 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แต่ง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, Tourism Authority of Thailand CALL NUMBER: – รายละเอียด : แนะนำ CD การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่นำเสนอข้อมูลประจำปี 2560 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (General Information on the Tourism Authority of Thailand) ทั้งในเรื่องประวัติความเป็นมา (TAT Background) พันธกิจ และเป้าหมายองค์กร วิสัยทัศน์ (TAT’s Vision, Mission and Organisational Targets) คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ททท. (TAT Board

แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2561 Read More »

แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2561

แนะนำ CD ชื่อเรื่อง  :  The Best Test Preparation for CU-TEP : เตรียมสอบ CU-TEP ผู้จัดทำ               :         Thai Graduate Research Examinations Institute Call Number   :        CD 428.0076 ตส 717 ติดต่อได้ที่บรรณารักษ์ห้องดิจิตอล รายละเอียด        :         CU-TEP ย่อมาจาก Chulalongkorn University Test of English Proficiency เป็นการทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา จัดทำโดยสถาบันภาษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Language

แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2561 Read More »

แนะนำ CD

ชื่อเรื่อง           :         รวมหลักไวยากรณ์โทเฟิล TOEFL Grammar ผู้จัดทำ           :         TGRE Institute Publication Call Number  :      428.0076 (สามารถติดต่อได้ที่บรรณารักษ์ห้องดิจิตอล) รายละเอียด      :        แนะนำ CD Test Of English as a Foreign Language หรือ TOEFL เป็นการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ซึ่งมีการออกแบบสำหรับใช้ในการประเมินความสามารถทางภาษาของผู้สมัคร ถือว่าเป็นการสอบวัดระดับทางภาษาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากที่สุดในโลก โดยผลคะแนน TOEFL จะสามารถบ่งบอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของแต่ละคน ซึ่งจะใช้เป็นหลักเกณฑ์เมื่อต้องการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ เช่น อเมริกา อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ เป็นต้น หรือจะใช้เป็นเกณฑ์ในเรื่องของทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ในการสอบTOEFLจะเป็นการทดสอบครบทุกด้าน กล่าวคือ Listening, Speaking, Reading และ Writing โดยผลคะแนน TOEFL จะใช้ได้เป็นระยะเวลา 2

แนะนำ CD ประจำวันที่ 16 กันยายน 2561 Read More »

แนะนำ CD 1 กันยายน 2561

แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 1 กันยายน 2561 ชื่อเรื่อง :  Coronary Artery Bypass Graft : An overview ผู้แต่ง :    Focus Media CALL NUMBER: CD 00626 M 2010 รายละเอียด : แนะนำ CD  Coronary Artery Bypass Graft : An overview ที่ให้ความรู้เรื่องการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจหรือการผ่าตัดบายพาส (Coronary Artery Bypass Grafting : CABG) ถือเป็นการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตันวิธีหนึ่ง เพื่อทำทางเบี่ยงเสริมหลอดเลือดบริเวณที่ตีบหรือตันทำให้เลือดผ่านส่วนที่ตีบหรือตันได้ดีขึ้น ส่งผลทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้มากขึ้น วิธีการคือแพทย์จะนำหลอดเลือดที่มีคุณภาพดีจากส่วนอื่นในร่างกายผู้ป่วย อาจเป็นหลอดเลือดดำจากขาหรือหลอดเลือดแดงจากทรวงอกหรือปลายแขน มาต่อทำทางเบี่ยงข้ามหลอดเลือดแดงส่วนที่ตีบหรืออุดตัน โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าควรใช้หลอดเลือดชนิดใดมาตัดต่อ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากซีดีรอมแผ่นนี้  Coronary artery bypass graft or CABG

แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 กันยายน 2561 Read More »

แนะนำซีดี

แนะนำCD ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ชื่อเรื่อง :  LASIK & Cataract : An overview ผู้แต่ง :    Focus Media CALL NUMBER: CD 00646 M 2010 รายละเอียด : แนะนำ CD  LASIK & Cataract : An overview ที่ให้ความรู้ในเรื่อง“LASIK” (Laser In Situ Keratomileusis) และ ต้อกระจก อธิบายถึงภาพโดยรวมประเด็นหลักในเรื่องการรักษาสายตาสั้น ยาว และเอียง โดยการเปลี่ยนความโค้งของกระจกตาด้วยเลเซอร์ โดยใช้เครื่อง Microkeratome และรายละเอียดในเรื่อง “ต้อกระจก” ซึ่งเป็นโรคที่เลนส์แก้วตามีความขุ่นมัวจนกระทบต่อการมองเห็นไม่มีอาการเจ็บปวดโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในที่มีแสงสว่างจ้า แต่กลับมองเห็นเกือบปกติในที่มืดสลัว เป็นปัญหาที่พบได้บ่อย สามารถรักษาให้หายขาดได้ This presentation has two sections.

แนะนำ CD ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2561 Read More »

แนะนำซีดี

แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ชื่อเรื่อง :  Parkinson’s Disease ผู้แต่ง :    Focus Media CALL NUMBER: VCD 1248 M 2555 รายละเอียด : แนะนำ CD  Parkinson’s Disease ซึ่งเป็นผลงานของ Dr.Richard J.Davenport ที่ปรึกษาด้านประสาทวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งกรุงลอนดอน ภายในนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับโรคพาร์กินสัน (PD) อธิบายถึงอาการของโรคซึ่งเกี่ยวข้องกับปมประสาทบาซัล (basal ganglia) ที่ทำหน้าที่เคลื่อนไหวผิดปกติ ให้รายละเอียดในเรื่องการรักษา กลไกการออกฤทธิ์ของยา การปลูกถ่ายเซลล์ Dopamine เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3250289/ โรคพาร์กินสัน (PD) เป็นโรคทางระบบประสาทที่พบได้บ่อยและมีปัญหาต่อการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมากจึงได้มีการจัดตั้ง “วันโรคพาร์กินสัน” ขึ้น ซึ่งตรงกับวันที่ 11 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายแพทย์ชาวอังกฤษ ชื่อ “เจมส์ พาร์กินสัน” (Dr.James Parkinson) ซึ่งเป็นแพทย์คนแรกที่ได้อธิบายลักษณะของผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ในปี

แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2561 Read More »

แนะนำซีดี-ดีวีดี-ปี2561

แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ชื่อเรื่อง : New Inside Out : Pre-intermediate ผู้แต่ง :  Sue Kay and Vaughan Jones เลขเรียก (Call Number) :  VCD 00838 M รายละเอียด : แนะนำ CD-ROM ประกอบหนังสือ New Inside Out ระดับ Pre-intermediate เป็นการฝึกฝนทักษะการฟัง ให้ผู้เรียนอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว ประกอบด้วย 3 แผ่นหลัก ได้แก่ แผ่นที่ 1 : Unit 1 ถึง Unit 4 + Review A // แผ่นที่ 2 :

แนะนำCD-DVD (ประจำปี 2561) Read More »