การพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566

“คุณภาพของบุคลากร” เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ในฐานะเป็นผู้ปฎิบัติงานที่มีคุณภาพ  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ จึงต้อง บริหารจัดการ ดูแล ฝึกอบรม และพัฒนาให้บุคลากรได้รับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นพลังเสริมให้บุคลากรปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมจะปฎิบัติงานที่ท้าทายความรู้ ความสามารถ สร้างความสำเร็จให้แก่องค์กรมากยิ่งขึ้น

การพัฒนาบุคลากร  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566 (1 มิถุนายน 2566 – 31 พฤษภาคม 2567) บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีจำนวนทั้งหมด 12 คน (ไม่รวมบุคลากรของ ห้องสมุดมารวย@สยาม) ได้รับการพัฒนาด้วยการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม อบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ศึกษาด้วยตนเองทางออนไลน์ จำนวน 10 คน จากจำนวนทั้งหมด 12 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ได้รับการพัฒนาเฉลี่ย 2 ครั้ง/คน/ปีการศึกษา  จากจำนวนเรื่องขององค์ความรู้ที่ได้เข้าร่วมทั้งหมด ..  เรื่อง  ดังนี้ ผู้อำนวยการ 1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ /จำนวน .. เรื่อง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 2.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ  /จำนวน .. เรื่อง  แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 5 คน 3. นางพรรณี จิวพุทธิธรรม  /จำนวน .. เรื่อง 4. นางสุดา  ทองชิว  /จำนวน . เรื่อง 5. นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์  /จำนวน .. เรื่อง  6. นาง อารี แก้วพิพัฒน์  /จำนวน . เรื่อง 7. นางสาวแคทรียา ศิริวัฒนะนาวิน (บุคลากรอัตราพิเศษด้านผู้พิการ)  /จำนวน 0 เรื่อง  แผนกบริการและประชาสัมพันธ์ 4 คน 8. นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่  /จำนวน . เรื่อง  9. นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี /จำนวน . เรื่อง  ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาระบบสารสนเทศ 2 คน 10อาจารย์วสันต์  อุทัยเลี้ยง  /จำนวน 0 เรื่อง 11. นางณัชชา เดชาเต็งประทีป  /จำนวน . เรื่อง 12. และเลขานุการ นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา  /จำนวน  . เรื่อง   โดยบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ/ความรู้และทักษะทั้งทางด้านวิชาชีพบรรณารักษ์ ด้านเทคโนโลยี ด้านภาษาอังกฤษ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านวิชาการ การเรียน การสอน และการวิจัย ตลอดจนการพัฒนาความรู้รอบตัวและทักษะการใช้ชีวิต โดยมีหัวข้อการเข้าร่วม ดังนี้

การพัฒนาสมรรถนะ/ความรู้และทักษะ ด้านวิชาชีพบรรณารักษ์

 1. การสัมมนา หัวข้อ: นักปฏิรูปการเรียนรู้แห่งห้องสมุดที่ปราดเปรียว = Agile library : the adaptive learning agent จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 – วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ ห้องคอนเสิร์ตฮอล อาคารอุทยานเรียนรู้ ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี บุคลากรของสำนักฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์  ดร.คมเดช บุญประเสริฐ  นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา  องค์ความรู้ที่ได้รับ: แนวคิดและการบริหารงานแบบ “Agile Organization”: Agility in Library” การปรับ Mindset ของห้องสมุด ที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และ Agile Innovation: Methodologies and Outcomes
 2. การประชุมเครือข่ายความร่วมมือกลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL ครั้งที่ 2/2566 จัดโดยบริษัท EBSCO เมื่อเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รวมทั้งได้จัดประชุมทางออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น MS Teams บุคลากรของสำนักฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุม อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่  นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี  องค์ความรู้ที่ได้รับ: https://e-library.siam.edu/tu-thaipul-2-2566
 3. การประชุม: กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 18 ได้จัดประชุม ครั้งที่ 18/6/2565 วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30-15.30 น. ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS Teams  บุคลากรของสำนักฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสุดา  ทองชิว นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์
 4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การปรับตัวของห้องสมุดในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30-16.00 น. ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม นางพรรณี จิวพุทธิธรรม  นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา 
 5. การประชุม Medical Days ครั้งที่ 14 จัดโดยห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกลุ่มห้องสมุดโรงเรียนแพทย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting บุคลากรของสำนักฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์  นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่ นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา 
 6. การประชุม: คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.ครั้งที่ 4/2566 วันศุกร์ที่ 21  กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักฯ  จำนวน 3 คน ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ  นางพรรณี จิวพุทธิธรรม
 7. เสวาวิชาการประจำปี 2566 เรื่อง “แวทางสู่ห้องสมุดสถาบัอุดมศึกษาดีเด่นจัดโดยชมรมบรรณารักษ์สถาบัอุดมศึกษา เมื่อวัที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ประชุมผ่ระบบ Zoom meeting บุคลากรที่เข้ากิจกรรม นางพรรณี จิวพุทธิธรรม
 8. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่องการใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์! (สำหรับบุคลากร/ผู้ให้บริการ) ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30-16.00 น. บุคลากรของสำนักฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่ นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์  นางณัชชา เดชาเต็งประทีป องค์ความรู้ที่ได้รับ: https://e-library.siam.edu/km-service-2566-2
 9. การประชุมเครือข่ายความร่วมมือกลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รวมทั้งได้จัดประชุมทางออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น MS Teams  โดยมีบุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 3 คน เข้าร่วมประชุม on-site ได้แก่ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่ และทาง on-line คือ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ องค์ความรู้ที่ได้รับ: https://e-library.siam.edu/tu-thaipul-3-2566
 10. สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ iGroup Southeast Asia Conference 2023 ภายใต้หัวข้อ Smart & Sustainable Libraries ในรูปแบบ Physical ระหว่างวันอังคารที่ 31 ตุลาคม ถึง วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 และ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ บริษัท iGroup (Asia Pacific) Limited และบริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บุคลากรของสำนักฯ ที่ได้เข้าร่วมงาน จำนวน 3 คน ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์  ดร.คมเดช บุญประเสริฐ  นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา  
 11. อบรมวิธีการใช้ห้องสมุดดิจิทั Bookdose Path เมื่อวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:30-14:10 น. ผ่านออนไลน์ (ผ่าน Zoom Meeting) จัดโดย Asia Books บุคลากรของสำนักฯ ที่ได้เข้าร่วมอบรม นางพรรณี จิวพุทธิธรรม
 12. การประชุมเครือข่ายความร่วมมือกลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 09.30-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รวมทั้งได้จัดประชุมทางออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น MS Teams  โดยมีบุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 4 คน เข้าร่วมประชุม on-site ได้แก่ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม  นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี  นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ และทาง on-line คือ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์

การพัฒนาสมรรถนะ/ความรู้และทักษะ ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และห้องสมุดสีเขียว

 1. กิจกรรมการบรรยาย โครงการ Green Library Fair 2023 เรื่อง แยกให้ได้ ทิ้งให้ถูก : เรียนรู้การคัดแยกขยะผ่านบอร์ดเกมการศึกษา และ กิจกรรมแข่งขันบอร์ดเกมส์ด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 จัดโดยหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร อาจารย์สุธน สุภาวงศ์
 2. กิจกรรมการบรรยาย โครงการ Green Library Fair 2023 เรื่อง เราจะทําอย่างไรในยุคโลกเดือด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 จัดโดยหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร อาจารย์สุธน สุภาวงศ์
 3. การประชุมชี้แจงข้อกำหนดการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 จัดโดยชมรมห้องสมุดสีเขียว โดยมีบุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 2 คน เข้าร่วมประชุม ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ อาจารย์วสันต์  อุทัยเลี้ยง  

การพัฒนาสมรรถนะ/ความรู้และทักษะ ด้านเทคโนโลยี

 1. กิจกรรม การอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM): การแนะนำหนังสือและเขียนข่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ จัดโดยสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 -16.00 น. วิทยากรผู้แบ่งปันความรู้: คือ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของสำนักฯ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 6 คน ได้แก่ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม  นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี นางณัชชา เดชาเต็งประทีป นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา นาง อารี แก้วพิพัฒน์ องค์ความรู้ที่ได้รับ: https://e-library.siam.edu/book-review-news-on-web
 2. อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ดูแลระบบ (EBSCOadmin): การใช้งาน Holding Management จัดโดยบริษัท EBSCO เมื่อเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  บุคลากรของสำนักฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุม อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่ องค์ความรู้ที่ได้รับ: https://e-library.siam.edu/km-tu-thaipul-2-2566
 3.  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “การเข้าถึงและการใช้ Generative AI อย่างมีประสิทธิภาพ” เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 – 12.00 น.จัดโดยสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ม.สยาม ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom บุคลากรของสำนักฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 
 4. กิจกรรม “การพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการวิจัย” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566  เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านออนไลน์ Zoom Meeting จัดโดยหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บุคลากรที่เข้ากิจกรรม นางพรรณี จิวพุทธิธรรม วิดีโอเผยแพร่องค์ความรู้
 5. การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Blockchain, Cryptocurrency, Digital Money, CBDC ว้าวุ่นเลย” เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:00-18:00 น. ผ่านทาง Youtube & Facebook Live จัดโดยศูนย์บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ 

การพัฒนาสมรรถนะ/ความรู้และทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ

การพัฒนาสมรรถนะ/ความรู้และทักษะ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

 1. การประชุมทบทวนแนวทางการดำเนินงานหลังการประเมินคุณภาพภายใน (After Action Review : AAR) ระหว่างหน่วยงานสนับสนุนร่วมกับหลักสูตร/คณะวิชา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 14.00-16.00 น. จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักฯ จำนวน 2 คน ได้แก่ อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ  นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 
 2. โครงการอบรม “ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยสยาม” เมื่อในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 13.30-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์โดยโปรแกรม Zoom จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากสำนักฯ จำนวน 9 คน ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม  นางสุดา  ทองชิว นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่  นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี  นางณัชชา เดชาเต็งประทีป นาง อารี แก้วพิพัฒน์

 3. อบรมเรื่อง “เกณฑ์ EdPEx Overview : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ”  ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักฯ จำนวน 2 คน ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ  นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 

การพัฒนาสมรรถนะ/ความรู้และทักษะ ด้านวิชาการ การเรียน การสอน การวิจัย และอื่นๆ

 1. อบรมเรื่อง Empowering Your Research with SCOPUS and ScienceDirect เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านออนไลน์ (ผ่าน Zoom Meeting) จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บุคลากรของสำนักฯ ที่ได้เข้าร่วมอบรม นางพรรณี จิวพุทธิธรรม