แบ่งปัน-แลกเปลี่ยนเรียนรู้: การจัดทำชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BookShelf) เผยแพร่บนเว็บไซต์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้-ชั้นหนังสือ-หนังสือ-ห้องสมุด

การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การจัดทำชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BookShelf) เผยแพร่บนเว็บไซต์ สำนักทรัพยากรสารสนเทศ จัดกิจกรรมนี้ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องดิจิตอล สำนักทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 3 อาคาร 12 โดยมีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายของสำนักฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 14 คน และบุคลากรจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมด้วย จำนวน 3 คน

โครงการ “การแบ่งปันและแลกเปลี่นเรียนรู้: การจัดทำชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BookShelf) เผยแพร่บนเว็บไซต์”การเผยแพร่และการสื่อสารข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย รวมถึงการบริหารจัดการในองค์กร และสำนักงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำมาใช้ในด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร และองค์ความรู้ต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับรู้

แนะนำหนังสือ 16 ก.ค.2561-ชั้นหนังสือ

สำนักทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสยาม จึงต้องพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านการการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้จริงในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ อีกทั้ง เพื่อพัฒนาสำนักฯไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการกำหนดประเด็นความรู้และพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมหาวิทยาลัยสยาม มีบุคลากรผู้มีทักษะความรู้ ความสามารถและเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่สามารถถ่ายทอด แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาได้  และสำนักฯ สามารถรวบรวมความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีจัดเก็บอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการนำความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีที่ผ่านมามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง

วัตถุประสงค์ของโครงการ:
(1) เพื่อให้บุคลากรได้มีกิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(2) เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ได้
(3) เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักฯให้มีคุณภาพ


แบ่งปัน-แลกเปลี่ยนเรียนรู้: การจัดทำชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BookShelf) เผยแพร่บนเว็บไซต์