AUN-QA-ห้องสมุด-2563

การประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance – AUN-QA)-ห้องสมุด-2563

ในส่วนของหน่วยงานสนับสนุน มี Criteria และเกณฑ์การประเมินที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด ดังนี้

Criteria / Requirements Current Practice
Evidences
AUN 6: Student Support Services (การบริการเพื่อการสนับสนุนนักศึกษา)

6.5 The competences of the support staff rendering student services are shown to be identified for recruitment and deployment. These competences are shown to be evaluated to ensure their continued relevance to stakeholders needs. Roles and relationships are shown to be well-defined to ensure smooth delivery of the services.

สมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนแสดงให้เห็นว่า ได้ถูกกำหนดเพื่อใช้ในการสรรหาบุคลากรและบรรจุแต่งตั้ง เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่า บุคลากรสายสนับสนุนมีสมรรถนะที่เพียงพอและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คุณสมบัติของบุคลากรห้องสมุด ที่ใช้ในการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

1.ตำแหน่งบรรณารักษ์ ที่มี คุณสมบัติตาม “มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2544” ตอนที่ 3 ข้อ 3.1 ว่าด้วยคุณสมบัติของบุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในระดับต่างๆ และข้อ 3.2 ว่าด้วยจำนวนบุคลากรและการจัดสรรบุคลากรห้องสมุดในตำแหน่งต่างๆ

2.ตำแหน่งบรรณารักษ์ ที่มี “จรรยาบรรณบรรณารักษ์”

3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการ ที่มี “คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ”

 

1.มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2544 https://e-library.siam.edu/wp-content/uploads/2021/06/1-31-library-standard-2544.pdf

2.จรรยาบรรณบรรณารักษ์ https://e-library.siam.edu/wp-content/uploads/2019/09/janyaban_librarian.pdf

3.คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้ให้บริการที่มีคุณภาพhttps://e-library.siam.edu/wp-content/uploads/2019/09/janyaban-hr.pdf

Criteria / Requirements Current Practice Evidences
AUN 7: Facilities and Infrastructure (โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก)  

7.3 A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in information and communication technology.

ห้องสมุดดิจิทัลแสดงให้เห็นว่า มีความสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร

 Library Service ห้องสมุดจัดให้บริการต่างๆ และ บริการดิจิทัล / / กิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร ดังนี้

1. บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าทาง Line Notify(Q & A)

2. แจ้งช่วงเวลาเปิดให้บริการ (Libraries & Hours)

3. ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่มีภายในสำนักฯ (Library Search System/WEB OPAC)

4. บริการสมัครสมาชิกห้องสมุดทางออนไลน์ (Membership)

5. บริการยืม-คืน (Circulation Service)

6. แนะนำ/เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด (Book Suggestion Service)

7. บริการจัดส่งหนังสือ หรือขอรับตัวเล่มที่ห้องสมุด (Book Delivery Service)

8. บริการตรวจสอบสถานะ-ยืมต่อ-จองหนังสือด้วยตนเองทางออนไลน์ (Partron Login/Self Renew) 

9. บริการบทความอิเล็กทรอนิกส์/สำเนาบทความ (Electronic Information Service)

10. บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter-Library Loan Service)

11. บริการอบรมและฝึกปฏิบัติการ (Workshops & Trainings Service)

12. บริการแนะนำการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม (Online Reference Service)

13. บริการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศและคอร์สออนไลน์ให้กับรายวิชา (ECTL: Excellence Center for Teaching & Learning)

14. บริการรวบรวมฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ระบบเปิด  (Open Access Database)

15. บริการรวบรวมข้อมูลนักวิจัยและผลงานวิชาการ ม.สยาม (Siam University Digital Repository Service)

16. บริการฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยสยาม (e-Research / Digital Collection Siam Uinersity (วิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ โครงงาน/สหกิจศึกษา) 

17. บริการฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ (Online Databases) จำนวน 60 ฐานข้อมูล

18. บริการวารสารภาษาต่างประเทศ (Publications Search)

19. บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ภายในบริเวณห้องสมุด (Wi-Fi Areas)

20. บริการห้องศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่ม (Study Room Service) จำนวน 12 ห้อง

21. พื้นที่ใช้บริการมัลติมีเดียและจัดฉายภาพยนตร์ 3 มิติ (Multimedia & 3D Theatre Zone)

22. ห้องบริการคอมพิวเตอร์ (Computer Room)

1.https://e-library.siam.edu/

2.https://e-library.siam.edu/library-open-hours/

3. https://e-library.siam.edu/opac/

4.https://e-library.siam.edu/membership/

5. https://e-library.siam.edu/circulation-service/

6.https://e-library.siam.edu/suggestion-form-order/

7.https://e-library.siam.edu/book-delivery/

8.https://e-library.siam.edu/self-renew/

9.https://e-library.siam.edu/electronic-information-service/

10.https://e-library.siam.edu/tu-thaipul-2libplus-ill/

11.https://e-library.siam.edu/training-service/

12.https://e-library.siam.edu/reference-apa-6th-edition/

13.https://ectl.siam.edu/courses/

14.https://e-library.siam.edu/open-access-database/

15.https://e-library.siam.edu/researcher-data-archives-repository-service/

16. https://e-research.siam.edu/

17. https://e-library.siam.edu/ebsco-host/

18. https://publications.ebsco.com/?custId=s3576028&groupId=main&profileId=pfui

19. https://siamnet.siam.edu/

20. https://e-library.siam.edu/group-study-room/

 

Criteria / Requirements Current Practice Evidences

7.8 The competences of the support staff rendering services related to facilities are shown to be identified and evaluated to ensure that their skills remain relevant to stakeholder needs.

สมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งทำหน้าที่ให้บริการที่เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แสดงให้เห็นว่า ได้มีการกำหนดและประเมินสมรรถนะ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสายสนับสนุนยังคงมีทักษะที่สามารถจะตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้

บุคลากรห้องสมุด ได้รับประกาศนียบัตรจากการอบรม และได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ ตามที่สำนักฯได้กำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จไว้ในโครงการการพัฒนาบุคลากร ทุกปีการศึกษา

1.โครงการ “การพัฒนาบุคลากรไปสู่ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ปีการศึกษา 2563” บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีจำนวนทั้งหมด 15 คน ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ และที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วยการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม อบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ศึกษาด้วยตนเองทางออนไลน์ จำนวน 14 คน และทั้ง 14 คน ได้รับการพัฒนาเฉลี่ย 4 ครั้ง/ปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 93.33 จำนวนเรื่องขององค์ความรู้ที่ได้เข้าร่วมทั้งหมด 63 เรื่อง 

2.โครงการ “การพัฒนาบุคลากรไปสู่ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ปีการศึกษา 2562” บุคลากรของสำนักฯ มีจำนวนทั้งหมด 16 คน  ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ และที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วยการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม อบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 15 คน และทั้ง 15 คน ได้รับการพัฒนาเฉลี่ย 4 ครั้ง/ปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 93.75 จำนวนเรื่องขององค์ความรู้ที่ได้เข้าร่วมทั้งหมด 62 เรื่อง

1.ผลการพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 https://e-library.siam.edu/hr-development-2563/

2.ผลการพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 https://e-library.siam.edu/hr-development-2562/

Criteria / Requirements Current Practice Evidences
7.9 The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are shown to be subjected to evaluation and enhancement. คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการนักศึกษา) แสดงให้เห็นว่า ได้รับการประเมินและยกระดับ

จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ, งบประมาณที่ใช้ในด้านห้องสมุด และผลการประเมินการประกันคุณภาพการปฎิบัติงาน

1. จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งหมด ที่มีให้บริการในสำนักหอสมุดฯ (Information Resources/Catalog) มากกว่า 8,106,700 รายการ

2. ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ (Online Databases) จำนวน 61 ฐานข้อมูล

3. E-Books จำนวนกว่า 217,320 รายการ

4. E-Journals จำนวน 36,606 รายชื่อ

5. มีการรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำหลักสูตร เพื่อการรับรองหลักสูตร

6. มีการรวบรวมรายชื่อวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา

7. มีการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ แบ่งตามกลุ่มคณะ/สาขาวิชาต่างๆ

8. มีการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน ทุกปีการศึกษา

 

1. https://e-library.siam.edu/information-resources/

2. https://e-library.siam.edu/category/online-databases/

3. https://e-library.siam.edu/ebsco-host/

4. https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › EBSCO HOST-Publication 

5. https://e-library.siam.edu/category/information-for-researchers/textbook-resources/

6. https://e-library.siam.edu/category/recommend/resourcestypes/

7. https://e-library.siam.edu/category/รายงานประจำปี/

8.https://e-library.siam.edu/ผลการประเมินการประกันค/

Criteria / Requirements Current Practice Evidences
AUN Criteria 8: Output and Outcomes (ผลผลิตและผลลัพธ์)

8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.

ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ  แสดงให้เห็นว่า ได้มีการจัดเก็บและวิเคราะห์ กำกับติดตาม และเทียบเคียง เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น

การประเมินและการปรับปรุงการให้บริการของห้องสมุด

1.การสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปี

2.การสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการจัดบริการอบรมต่างๆ

3.การสำรวจความแรงของสัญญาณ Wi-Fi ภายในบริเวณห้องสมุด เพื่อให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั้ง ชั้น 1 -2 ของห้องสมุด

1.ผลการประเมินความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดฯ ประจำปีการศึกษา 2563

https://e-library.siam.edu/wp-content/uploads/2019/07/Contentment-library-2563.pdf

2.ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 2562 https://e-library.siam.edu/contentment-library/

3.ปรับปรุงแก้ไข โดยเพิ่มจำนวนจุด Wi-Fi ภายในห้องสมุด

การประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance – AUN-QA)-ห้องสมุด-2563