การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 17 ครั้งที่ 4/2563

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม โดย ผู้อำนวยการ (อาจารย์สุธน สุภาวงศ์) และผู้ช่วยผู้อำนวยการ (อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ) พร้อมทั้งหัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ หรือ ประธานกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (นางพรรณี จิวพุทธิธรรม) ได้เข้าร่วม การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 17 ครั้งที่ 4/2563 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.30 น. 

สรุปผลการประชุม

  • MOU Chula-Thaipul  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ร่วมลงนามความร่วมมือกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานวิทยทรัพยากร) ในปัจจุบันมีสถาบันที่ร่วมลงนามจำนวน 26 สถาบัน   ได้แก่

  • Online Database  ตัวแทนสำนักพิมพ์และฐานข้อมูล นำเสนอผลิตภัณฑ์ ได้แก่
  • การปรับปรุงเว็บไซต์ของ อพส. โดยจะดำเนินการปรับปรุง นำเข้าและแก้ไขข้อมูลประวัติ รายงานการประชุม และข้อมูลต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
  • การจัดประชุมวิชาการของ อพส. โดยจะดำเนินการสำรวจหัวข้อการประชุม จากสมาชิกสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ด้วย Google form
  • ความร่วมมือการจัดซื้อทรัพยากรและการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ โดยจะดำเนินการสำรวจความต้องการฐานข้อมูลออนไลน์ จากสมาชิกสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ด้วย Google form เพื่อการบอกรับร่วมกัน
  • รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มงาน 1. กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศดยได้ดำเนินการ ใน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาหัวเรื่องใหม่ผ่านgoogle.doc, โครงการสำรวจการบอกรับวารสาร/นิตยสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ที่บอกรับในปี 2563 และโครงการการจัดการความรู้  (KM) / การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง UNION CATALOG และ เรื่องการใช้โปรแกรม หรือ Application ในการติดต่อสื่อสารออนไลน์ด้วย ZOOM, Skype, Google Hangout ส่วนกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ คือ กิจกรรมการนำเข้าข้อมูล TDC-ThaiLis Digital Collection และกิจกรรมการเผยแพร่ Digital content บน Website และโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ คือโครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน  2. กลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะดำเนินการ ใน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ในการให้บริการห้องสมุด, โครงการศึกษาดูงาน และ โครงการอบรมให้ความรู้ ทั้งนี้ได้มีการยกเลิกการดำเนินการ 2 โครงการ คือโครงการปรับปรุงทําเนียบนาม และ โครงการปรับปรุงระเบียบการยืม-คืน ระหว่างห้องสมุด เนื่องจากปัจจุบันมีการยืมผ่านทางกลุ่มไลน์ ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วสำหรับสมาชิกกลุ่มเป็นอย่างมาก

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 17 ครั้งที่ 4/2563