การประชุม: ทบทวนแนวทางการดำเนินงานหลังการประเมินคุณภาพภายใน (After Action Review : AAR)

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วม การประชุมทบทวนแนวทางการดำเนินงานหลังการประเมินคุณภาพภายใน (After Action Review : AAR) ระหว่างหน่วยงานสนับสนุนร่วมกับหลักสูตร/คณะวิชา ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง 19-1009 ชั้น 10 อาคาร 19  จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักฯ จำนวน 2 คน ได้แก่ ดร.คมเดช บุญประเสริฐ และ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อหารือแนวทางพัฒนาการดำเนินงาน และการจัดเตรียมข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนที่สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA
 • เพื่อให้หลักสูตรนำข้อมูลไปใช้สำหรับการประเมินคุณภาพภายในต่อไป
 • เพื่อร่วมกันให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตที่จะนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงาน ในปีการศึกษา 2566 ต่อไป

เอกสารการประชุม: คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสยาม 2564

ข้อมูลการดำเนินงานของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA ในรายงานการประเมินตนเอง หน่วยงานสนับสนุน SELF-ASSESSMENT REPORT (SAR) สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2565″ ได้แก่ 

 • องค์ประกอบที่ 1 ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินการ
  ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
 • องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
  ตัวบ่งชี้ 2.5 การให้บริการห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library)
 • องค์ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ
  ตัวบ่งชี้ 3.3 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร

ผลสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของกิจกรรม: บุคลากรกลุ่มเป้าหมายของสำนักฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมความรู้ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ในการเขียนผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน AUN-QA ที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด  โดยการจัดทำ “รายงานการประเมินตนเอง หน่วยงานสนับสนุน SELF-ASSESSMENT REPORT (SAR) สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2566″ และเผยแพร่ให้กับหลักสูตรเพื่อนำไปใช้ในการเขียนผลการดำเนินงานของหลักสูตร ที่เว็บไซต์สำนักฯ เมนู “การประกันคุณภาพ (QA) ปี 2566