Journal Link ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย

ค้นหาวารสารที่มีในห้องสมุดของประเทศไทย


วิธีการค้นหาวารสารที่มีในห้องสมุดของประเทศไทย “Journal Link” 

  1. คลิกที่ 

2. คลิกค้นหา (Search) เลือกเขตข้อมูลการสืบค้น (Fields) พิมพ์คำค้นลงในช่องเขตข้อมูล แล้วคลิก ค้นหา 

3.  ตัวอย่างการค้นหาจาก ชื่อวารสาร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: แผนกบริการและประชาสัมพันธ์ โทร. 02 457 0068 ต่อ 5142  e-mail: lib2@siam.edu


คู่มือการค้นหาหนังสือในห้องสมุด Library Catalog