ประชุมกลุ่มบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาวประภาพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา บรรณารักษ์สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมประชุม กลุ่มบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมโกเมศ อาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง มหาวิทยาลัย North Bangkok วิทยาเขตรังสิต ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

การประชุมในครั้งนี้มีการระดมความคิด (Brainstorming) ในกลุ่มเพื่อเสนอข้อตกลงร่วมกันที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหนังสือที่จะให้ยืมระหว่างห้องสมุดจากเดิม 3 เล่ม เหลือ 2 เล่ม และเพิ่มการจัดส่งแบบ EMS นอกเหนือไปจากเดิมที่มีแต่การลงทะเบียน ส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนั้นจะให้ในที่ประชุมเห็นสมควรที่จะให้ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบ และสำหรับการประชุมในครั้งต่อไป จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 โดยหัวข้อหลักจะเป็นเรื่อง Green Library


ประชุมกลุ่มบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ 3/2561