การพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561

“คุณภาพของบุคลากร” เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ในฐานะเป็นผู้ปฎิบัติงานที่มีคุณภาพ  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ จึงต้อง บริหารจัดการ ดูแล ฝึกอบรม และพัฒนาให้บุคลากรได้รับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นพลังเสริมให้บุคลากรปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมจะปฎิบัติงานที่ท้าทายความรู้ ความสามารถ สร้างความสำเร็จให้แก่องค์กรมากยิ่งขึ้น

ตำแหน่ง/แผนก รายชื่อบุคลากรสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ รวม 19 คน
ผู้อำนวยการ 1.อาจารย์สุธน  สุภาวงศ์ (เริ่มงานเมื่อ 24ต.ค.60)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 2.อาจารย์คมเดช           บุญประเสริฐ
แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 7 คน 3.นาง พรรณี  จิวพุทธิธรรม     4.นาง สุดา   ทองชิว   5.นาย สุทธิพจน์  ลิ้มอุดมพัฒน์    6.นางสาว กัลยา  ศุภพันธุ์มณี  7.นาง อารี   แก้วพิพัฒน์  8.นาง อรุณี   ชื้นประไพ (มาปฏิบัติงาน3วัน/สัปดาห์)  9. นางสาว แคทรียา    ศิริวัฒนะนาวิน (บุคลากรอัตราพิเศษด้านผู้พิการ)
แผนกบริการและประชาสัมพันธ์ 6 คน 10.นางสาว อรชร    ยิ่งใหญ่   11.นางสาว วีระนันท์  พิชิตสถิตพงษ์   12.นาย ทศพร      ศิริโชคทรัพย์   13.นางสาว พรพิศ  องค์ศรัทธา 14.นาง ณัชชา เดชาเต็งประทีป 15.นาย อดุลย์ ประชุมพล
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาระบบสารสนเทศ 3 คน 16.อาจารย์วสันต์  อุทัยเลี้ยง  17.นางสาว ธนัญญา พันธุทิม  18.นางสาว วรรณวิสา  เกิดมงคลโชค
สำนักงานเลขานุการ 19.นางสาว ประภาพร  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

การพัฒนาบุคลากร  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561-31 กรกฎาคม2562) บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีจำนวนทั้งหมด 19 คน (ไม่รวมบุคลากรของ ห้องสมุดมารวย@สยาม) ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ และที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วยการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม อบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 17 คน และทั้ง 17 คน ได้รับการพัฒนาเฉลี่ย 2 ครั้ง/ปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 89.47  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร รวมเป็นเงิน  38,289.-  บาท จำนวนเรื่องขององค์ความรู้ที่ได้เข้าร่วม 41 เรื่อง  ซึ่งบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาได้นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่/นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ จำนวน  21 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 51.22

หัวข้อการเข้าร่วม
วันที่/สถานที่/ผู้จัด
รายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วม
ค่าใช้จ่าย
การเผยแพร่องค์ความรู้/การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Thai Digital Collection”
26 กรกฎาคม 2562/ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา/จัดโดยโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2. นายทศพร ศิริโชคทรัพย์
600.-
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)  ครั้งที่ 5/2562  
 25 กรกฎาคม 2562/ณ ห้องประชุม 2-0230 อาคารหอประชุม  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ /จัดโดย อพส.
1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์

 

300.-
ประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
22 กรกฎาคม 2562/ ณ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.อาจารย์วสันต์ อุทัยเลี้ยง 
600.-
Medical Day 2019
 
18-19 กรกฎาคม 2562 /ณ มหาวิทยาลัยรังสิต/สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.นางสาวประภาพร ปาละวงศ์ ณ อยุธยา
1,200.-
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM): พัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก/ศูนย์
12 กรกฎาคม 2562/ณ  อาคาร 19 มหาวิทยาลัยสยาม/จัดโดย สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
1.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ 2.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม
 
การเผยแพร่องค์ความรู้
การสัมมนา เรื่อง “คู่มือมาตรฐานการจัดการข้อมูลผลการวิจัยในคลังสารสนเทศดิจิทัลและระบบตัวอย่าง โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการข้อมูลในคลังสารสนเทศดิจิทัลสู่มาตรฐานระดับชาติ”
5 กรกฎาคม 2562/  ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช.1/จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
1.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ
300.-
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2/ 2562 
4 กรกฎาคม 2562/ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์/ จัดโดยบริษัท EBSCO
1.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 2. นายทศพร ศิริโชคทรัพย์
600.- 
การเผยแพร่องค์ความรู้/การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
การออกแบบงานกราฟฟิกและสติ๊กเกอร์ไลน์
6-8 มิถุนายน 2562/ ณ มหาวิทยาลัยสยาม/จัดโดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBIS) มหาวิทยาลัยสยาม และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
1. นายทศพร ศิริโชคทรัพย์
การสัมมนาความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 เรื่อง “การปรับเปลี่ยนรูปห้องสมุด: คิดใหม่ ฟอร์มใหม่ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”
6-7 มิถุนายน 2562/ ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย/จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้า ไทย และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ
1,200.-
ประชุมผู้บริหารห้องสมุด (Library Director Meeting)
5 มิถุนายน 2562/ ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬามหาวิทยาลัย/จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 
 
300.-
อบรมทักษะศิลปะ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ 
23 พฤษภาคม 2562/ ณ  ห้องฝึกอบรม 5-108 shop2 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์/จัดโดย ศูนย์ฝึกอบรมฯ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ
1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ  3.อาจารย์วสันต์  อุทัยเลี้ยง  4. นายทศพร ศิริโชคทรัพย์
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): ผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก
17 พฤษภาคม 2562/ ณ  อาคาร 19 มหาวิทยาลัยสยาม/จัดโดย สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
1.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 2. นายทศพร ศิริโชคทรัพย์
 

 

การเผยแพร่องค์ความรู้
The Cambridge EBA Librarians’ Day 2019
26 เมษายน 2562/ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร    /จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Cambridge University Press
1.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ 
 
300.-
การประชุมวิชาการ TK Forum 2019 หัวข้อ “Design Library, Engage Community”
4 เมษายน 2562/ ณ ห้อง Meeting Room 1-2  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ /จัดโดยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.)
1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ  3.นายทศพร ศิริโชคทรัพย์
900.-
โครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
29-30 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร
1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.อาจารย์วสันต์  อุทัยเลี้ยง
8,000.-
การประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ 16/5/2562
28 มีนาคม 2562/ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย /จัดโดยกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
1.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม
 300.-
การเผยแพร่องค์ความรู้
การประชุมกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดม ศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ 16/5/2562
28 มีนาคม 2562/ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย /จัดโดย กลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. นายทศพร ศิริโชคทรัพย์
300.- 
 —
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 1/2562 
20 มีนาคม 2562/ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จังหวัดปทุมธานี/จัดโดบ บริษัท EBSCO
1.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 2. นายทศพร ศิริโชคทรัพย์
 
600.- 
การเผยแพร่องค์ความรู้/การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): กิจกรรม การจัดทำ eBooks ด้วยโปรแกรม dFlib Books เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
14 มีนาคม 2562/ ณ  อาคาร 19 มหาวิทยา ลัยสยาม / จัดโดย ห้องสมุดมารวย@สยาม
 
1.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 2.นางสาววีระนันท์ พิชิตสถิตพงษ์ 3.นางสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค 4.นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี 5.นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ 6.นางณัชชา เดชาเต็งประทีป และ 7.นางสาวธนัญญา พันธุทิม (และบุคลากรห้องสมุดมารวย@สยาม 1.นายมโนณัฐ รัตนจันทร์ 2.นางสาวกัลยาณี วีระยุทธวิไล) 
การเผยแพร่องค์ความรู้/
การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ SEO 2019 for Beginner เตรียมความพร้อมให้เว็บคุณขึ้นอันดับ 1 Google
7 มีนาคม 2562/ ณ  อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม / จัดโดย ศูนย์ฝึกอบรมฯ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ
1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ  3.อาจารย์วสันต์  อุทัยเลี้ยง  4. นายทศพร ศิริโชคทรัพย์ 5.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม
การเผยแพร่องค์ความรู้
อบรม Data Science & Data Analytic 
    15 กุมภาพันธ์ 2562/ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
1.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ
300.-
Wunca  38th  Workshop on Uninet Network and Computer Application การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสน เทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38  
23-25 มกราคม 2562/มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต/จัดโดย UniNet
1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ  3.อาจารย์วสันต์  อุทัยเลี้ยง
12,289.-
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ 4/2561
14 ธันวาคม 2561/ ณ  ห้องประชุม 1 อาคาร 24 ชั้น 15  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / จัดโดย อพส.
1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ 3.นายทศพร ศิริโชคทรัพย์ 4.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม
1,200.-
การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ารประชุมศึกษาดูงาน ห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
12 ธันวาคม 2561/ ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต /จัดโดยกลุ่มบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)
1.อาจารย์วสันต์ อุทัยเลี้ยง 2.นายทศพร ศิริโชคทรัพย์ 3. นางสาวธนัญญา พันธุทิม
900.-
การเผยแพร่องค์ความรู้
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3/2561 
4 ธันวาคม 2561/ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ /จัดโดยบริษัท EBSCO
1.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 2.นางสาวอรชร ยิ่งใหญ่ 3.นายทศพร ศิริโชคทรัพย์ 4.นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา
 1,200.-
การเผยแพร่องค์ความรู้
การเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ UX/UI Facilitator Training Workshop
 15-16 พฤศจิกายน 2561/ ณ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ราชเทวี / จัดโดย สกอ.
1.อาจารย์วสันต์ อุทัยเลี้ยง 
600.-
สำนักงานสีเขียว (Green Office)
15 พฤศจิกายน 2561/ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต / จัดโดย กลุ่มบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน อพส.
1.นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา
300.-
อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Info-graphic ครั้งที่ 2
30 ตุลาคม 2561/ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศ อาคาร 15 ชั้น 1 / จัดโดย ศูนย์ฝึกอบรมฯ สำนักหอสมุดกลางและทรัพยากรสารสนเทศ
1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ  3.อาจารย์วสันต์  อุทัยเลี้ยง  4. นายทศพร ศิริโชคทรัพย์ 5.นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ 6. นางพรรณี จิวพุทธิรรม
การเผยแพร่องค์ความรู้
 
การประชุมแนวทางการเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย 
17 ตุลาคม 2561/ ณ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ราชเทวี / จัดโดย สกอ.
1.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ
300.-
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ 3/2561
5 ตุลาคม 2561/ ณ  ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต / จัดโดย อพส.
 
1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์
300.-
อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Info-graphic ครั้งที่ 1
20 กันยายน 2561/ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศ อาคาร 15 ชั้น 1 / จัดโดย ศูนย์ฝึกอบรมฯ สำนักหอสมุดกลางและทรัพยากรสารสนเทศ
1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ  3.อาจารย์วสันต์  อุทัยเลี้ยง  4. นายทศพร ศิริโชคทรัพย์ 5.นางสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค 6.นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี 7.นางสาวธนัญญา พันธุทิม 8.นางอารี แก้วพิพัฒน์
การเผยแพร่องค์ความรู้
Medical Day 2018 “วารสาร ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซื้ออย่างไรให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้”
10-11 กันยายน 2561/ณ ห้องประชุมอุทัย ทุติยะโพธิ ชั้น 3 อาคาร หอสมุดคิริราช/จัดโดย งานหอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
1.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 2.นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา
 
600.-
การเผยแพร่องค์ความรู้
การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำคัญขององค์กร 
31 สิงหาคม 2561/ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี /จัดโดย สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) และฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
1.นางสาววีระนันท์ พิชิตสถิตพงษ์ 2.นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์
600.-
การเผยแพร่องค์ความรู้
สัมมนาวิชาการเรื่อง “การให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล”
31 สิงหาคม 2561/ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ /จัดโดย วช.
1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ 3.นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ 
900.-
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2/2561 
24 สิงหาคม 2561/ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ /จัดโดยบริษัท EBSCO
1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ 3.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม
900.-
การเผยแพร่องค์ความรู้
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Thai Digital Collection 
16 – 17 สิงหาคม 2561/ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา/จัดโดยโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)
1.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ  2.นางสาววีระนันท์ พิชิตสถิตพงษ์ 3.นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์
900.-
การเผยแพร่องค์ความรู้
ประชุม กลุ่มบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ 3/2561 
16 สิงหาคม 2561/ณ ห้องประชุมโกเมศ อาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง มหาวิทยาลัย North Bangkok วิทยาเขตรังสิต /จัดโดย กลุ่มบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน อพส.
1.นางสาวประภาพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
300.-
การเผยแพร่องค์ความรู้
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): การประกันคุณภาพการศึกษา
14 สิงหาคม 2561/ณ ห้องดิจิตอล อาคาร 12 /จัดโดยสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ
1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ  3.นางสาวอรชร ยิ่งใหญ่ 4.นางสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค 5.นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี 6.นางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา 7.นางสาวธนัญญา พันธุทิม 8.นางอรุณี ชื้นประไพ 9.นางสุดา  ทองชิว 10.นางณัชชา เดชาเต็งประทีป 11.นางสาววีระนันท์ พิชิตสถิตพงษ์ 12.นายทศพร ศิริโชคทรัพย์ 13.นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ 14.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม
การเผยแพร่องค์ความรู้
 
งานสารบรรณ
8 สิงหาคม 2561/ ณ อาคารเฉลิมพระ เกียรติ 12 ห้องดิจิตอล สำนักทรัพยากรสารสนเทศ/ จัดโดย  สำนักหอสมุดกลางและทรัพยากรสารสนเทศ
1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ  3.นางสาวอรชร ยิ่งใหญ่ 4.นางสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค 5.นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี 6.นางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา 7.นางสาวธนัญญา พันธุทิม 8.นางอรุณี ชื้นประไพ 9.นางสุดา  ทองชิว 10.นางณัชชา เดชาเต็งประทีป
การเผยแพร่องค์ความรู้
การจัดการองค์ความรู้: ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์ รุ่นที่ 4 
6-7 สิงหาคม 2561 /ณ ห้องประชุม ศ.สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย / จัดโดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
1.นางสาวอรชร ยิ่งใหญ่ 2.นางสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค
600.-
การเผยแพร่องค์ความรู้
EBSCO Annual Conferences 2018 
3 สิงหาคม 2561/ ณ ห้องประชุม Sapphire Suite โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลตทินั่ม ประตูนํ้า/ จัดโดย บริษัท EBSCO
1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ 
 
600.-
การเผยแพร่องค์ความรู้