การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 1/2562

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562  เวลา 09.30 14.00 น. บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม (นางพรรณี จิวพุทธิธรรม และ นายทศพร ศิริโชคทรัพย์) ได้เข้าร่วม การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 1/2562 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท EBSCO มีสถาบันที่เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ประกอบด้วย 8 สถาบัน ได้แก่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม และห้องสมุดมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งเป็นสมาชิกที่ใช้ระบบ EDS (EBSCO Discovery Service) ที่มีการร่วมมือกันทำข้อตกลงในการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดหรือที่เรียกว่า ILL (Inter Library Loan)

สรุปผลการดำเนินงานจากการประชุมรอบที่แล้ว ครั้งที่ 3/2561

สมาชิกกลุ่มได้นำเสนอปัญหาการดำเนินงานการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด จากประเด็นปัญหาการให้บริการจากข้อตกลงที่แตกต่างกันของ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้มีข้อตกลงความร่วมมือในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศแบบมีค่าใช้จ่าย แต่สมาชิกของกลุ่ม TU-THAIPUL ของ 8 สถาบันที่บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านระบบ EDS ได้ฟรีทั้งหมด ตามข้อตกลงของกลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ที่ได้เคยตกลงกันไว้ (Sharing agreement) จากการประชุมกลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ดังนี้ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล อนุญาตให้บริษัท EBSCO นำเข้าข้อมูล Catalog และ Publications ในระบบ EDS (EBSCO Discovery Service) เพื่อให้กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL สามารถค้นหา/สืบค้นและมองเห็นทรัพยากรฯ ของหอสมุดได้ และอนุญาตให้กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ขอใช้ทรัพยากรสารสนเทศประเภท Publications ได้ฟรีสถาบันละ 10 บทความ/ปี ถ้าเกินกว่านั้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมบทความละ 100.- บาท และอนุญาตให้กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ขอใช้ทรัพยากรสารสนเทศประเภท หนังสือ ได้ฟรีสถาบันละ 20 เล่ม/ครั้ง (จัดส่งคำขอผ่านระบบ EDS) แต่ผู้ใช้ต้องไปยืม-คืนทรัพยากรฯ ด้วยตนเอง ไม่ดำเนินการจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ทั้งนี้กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL อนุญาตให้ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านระบบ EDS ได้ฟรีตามข้อตกลงของกลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ที่ได้เคยตกลงกันไว้

 

สรุปการประชุมความร่วมมือการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ของกลุ่ม TU-THAIPUL ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • EBSCO ได้เพิ่ม ข้อมูลในกลุ่มสมาชิกให้สามารถค้น Metadata online จาก มหาวิทยาลัยมหิดล และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ในการเพิ่มข้อมูล Catalog ของ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าสู่ระบบ EDS ของแต่ละสถาบัน ยังรอการหาข้อตกลงเพิ่มเติม เนื่องจากสมาชิก TU-THAIPUL ต้องการให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จากข้อตกลงในการประชุมรอบที่แล้ว ได้สร้างความไม่สะดวกในการรับตัวเล่ม การติดตามตัวเล่มหากมีปัญหาด้านการชำรุดหรือสูญหาย รวมทั้งปัญหาด้านค่าบริการต่างๆ ที่ผู้ใช้จำเป็นต้องชำระค่าไปรษณีย์เองและค่าบริการ 100 บาท ทั้งนี้ทุกสถาบันต้องการเพิ่ม Catalog ของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าสู่ระบบ EDS ของตนเอง โดยกำหนดเงื่อนไข ดังนี้
  BU ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ – ปรับแบบ form การยืม โดยให้แจ้งผู้ใช้ทราบว่า ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
  RSU ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต – ปรับแบบ form การยืม โดยให้แจ้งผู้ใช้ทราบว่า ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
  TU ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – ไม่ต้องปรับ แบบ form การยืม
  SU ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสยาม– ปรับแบบ form การยืม โดยให้แจ้งผู้ใช้ทราบว่า ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
  NMU ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช – ปรับแบบ form การยืมโดยให้แจ้งผู้ใช้ทราบว่า ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
  SPU ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม – ปรับแบบ form การยืม โดยให้แจ้งผู้ใช้ทราบว่า ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
  UTCC ห้องสมุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย– ปรับแบบ form การยืม โดยให้แจ้งผู้ใช้ทราบว่า ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
  DPU ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ – ปรับแบบ form การยืม โดยให้แจ้งผู้ใช้ทราบว่า ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

       

         การปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศในระบบ EDS 

  • ข้อมูล IR จากกลุ่มสมาชิก Tu-Thaipul ในฐานข้อมูลของห้องสมุด
   BU ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ – แยก IR ใน Dspace BU Research
   RSU ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต – รวม IR ใน Catalog
   TU ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – Inhouse implementation กำลังเพิ่มใน EDS
   SU ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสยาม – รวม IR ใน Catalog
   NMU ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช – รวม IR ใน Catalog
   SPU ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม – รวม IR ใน Catalog และ มีระบบ Dspace แต่ยังไม่รวมในกล่อง EDS เนื่องจากมีข้อกังวล เรื่อง ความสมบูรณ์ของข้อมูล
   UTCC ห้องสมุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย – รวม IR ใน Catalog และกำลังพัฒนา Dspace (In progress)
   DPU ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ – รวม IR ใน Catalog
  • การปรับปรุงข้อมูล HLM ของแต่ละสถาบันให้เรียบร้อย ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2562
  • ได้แนะนำฐานข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศใหม่ๆ ในระบบ EDS  ได้แก่ DOAB, F1000research
  • ได้แนะนำ feature ใหม่ในระบบ EDS ได้แก่ Reprint และ SJC

ประชุมครั้งถัดไป วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


เว็บไซต์: Tu-Thaipul

เว็บไซต์: การประชุมพบปะกันในกลุ่ม

อ่านรายละเอียด: บริการยืมระหว่างห้องสมุด

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 1/2562