ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 21 ม.ค. 2562ชื่อหนังสือ:  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
ชื่อผู้แต่ง: พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี
Call Number: 338.5 4352555
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 21 มี.ค. 2562 หนังสือ “ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค” เล่มนี้ เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างมากในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์สำหรับทุกๆ ระดับการศึกษา ซึ่งมีผลต่อการศึกษาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลกอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจในทุกๆ องค์กร หรือในทุกๆ หน่วยธุรกิจ หากผู้อ่านมีความรู้ทางด้านทฤษฎี รวมทั้งมีความเข้าและสามารถนำไปใช้ จะมีประโยชน์อย่างมาก ทั้งต่อตนเองและต่อประเทศชาติ ดังนั้นเนื้อหาภายในเล่มไม่ว่าจะเป็น พฤติกรรมทางด้านผู้บริโภค การผลิตและต้นทุนการผลิต  การกำหนดราคาในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ การกำหนดราคาในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ และการวิเคราะห์ดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้น จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทุกๆ หลักสูตร กลุ่มบุคคล กลุ่มหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ จะได้นำไปประยุกต์ใช้ต่อไป