Smart Subject Suggester ผู้ช่วยบรรณารักษ์แค็ตตาล็อกยุคใหม่

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “Smart Subject Suggester ผู้ช่วยบรรณารักษ์แค็ตตาล็อกยุคใหม่” เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30-12.00 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom วิทยากรผู้แบ่งปันความรู้และร่วมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดย บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ จากหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม คือ บรรณารักษ์ห้องสมุด และบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จากห้องสมุดทั่วประเทศไทย และมีบุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3 คน ได้แก่ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสุดา  ทองชิว นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์

องค์ความรู้

ประกอบด้วยองค์ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Smart Subject Suggester ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับบุคลากรห้องสมุดต่างๆ ควรศึกษาไว้เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานของห้องสมุด