ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): กิจกรรม การจัดทำ eBooks ด้วยโปรแกรม dFlib Books เผยแพร่บนเว็บไซต์

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): กิจกรรม การจัดทำ eBooks ด้วยโปรแกรม dFlib Books เผยแพร่บนเว็บไซต์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้อง Financial Lab ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19)  ซึ่งสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น เป็นกิจกรรม การจัดทำ eBooks ด้วยโปรแกรม dFlib Books เผยแพร่บนเว็บไซต์ โดยมีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายคือ คณะทำงานนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูล eBooks ตามโครงการ “Siam e-books ประกอบด้วย 1.นายมโนณัฐ รัตนจันทร์ 2.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม  3.นางสาววีระนันท์ พิชิตสถิตพงษ์ 4.นางสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค 5.นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี 6.นางสาวกัลยาณี วีระยุทธวิไล 7.นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์  8.นางณัชชา เดชาเต็งประทีป และ 9.นางสาวธนัญญา พันธุทิม ซึ่งเป็นบรรณารักษ์ผู้ให้บริการฐานข้อมูลของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีวิทยากร 2 ท่าน คือ อาจารย์ Michael Slater และคุณมโนณัฐ รัตนจันทร์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม:

 1.   เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ eBooks ด้วยโปรแกรม dFlib Books เผยแพร่บนเว็บไซต์ ได้
 2.   เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักฯ ให้เป็นแหล่งข้อมูลวิชาการ Digital Content ตามนโยบายของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม
 3.   เพื่อพัฒนาสำนักฯ ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

วิธีการจัดทำ eBooks ด้วยโปรแกรม dFlib Books เผยแพร่บนเว็บไซต์

  1. Login เข้าสู่ระบบหลังบ้านของเว็บไซต์สำนักฯ ไปที่แถบเมนูเครื่องมือด้านซ้ายมือ คลิกที่ dFlib Books เพื่อเปิดไปสู่หน้าเขียนข้อมูลใหม่
  2. ที่ด้านบนสุด ให้ทำสิ่งนี้ก่อน คือตั้งชื่อในช่อง Enter title here เป็นภาษาอังกฤษแบบย่อ โดยแบ่งส่วนด้วยเครื่องหมายขีดกลางหรือ Hyphen – ไม่เว้นวรรค เช่นตัวอย่างของ คณะวิทยาศาสตร์/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์/ปีการศึกษา/ตามด้วยชื่อเรื่องแบบย่อๆ ก็จะเป็นดังนี้คือ science-computer-2018-Hair salon online appointment and
  3. แถบ Source ที่ PDF File คลิก Select PDF จากนั้นคลิก Select Files เลือกไฟล์ PDF ที่เตรียมไว้ ท่านอาจใช้วิธี แดรกเมาส์ (Drag Mouse) คือ คลิกที่ไฟล์ PDFค้างไว้ แล้ว ลากเมาส์ไฟล์นั้นไป ใส่ในหน้าต่าง Select File ก็ทำได้เช่นกัน
  4. เมื่ออัพโหลดไฟล์เสร็จแล้ว ให้มองไปที่ด้านเครื่องมือด้านขวามือของเว็บ ATTACHMENT DETAILS ให้คัดลอก URL  เก็บบันทึก save ชื่อURLนี้ไว้ให้ดีในโปรแกรม Notepad หรือ office word เพราะจะต้องนำ URL นี้ไปใช้วางบนหน้าเขียนโพสต่อไป
  5. กดปุ่ม Send To dFlip เพื่อกลับไปที่หน้า Add New Book
  6. ที่แถบเครื่องมือด้านขวามือ ตรงแถบ Categories ให้จัดหมวดหมู่ด้วยการติ๊กถูกเลือกให้ตรงตามชื่อคณะหรือสาขาวิชาของคุณ
  7. กดปุ่ม Submit for Review แล้วระบบจะบันทึกข้อมูล
  8. ที่แถบเครื่องมือด้านขวามือ ให้สังเกตว่า ระบบได้สร้าง Shortcode ไว้ในแถบ Normal ให้คัดลอกโค๊ดเก็บไว้ให้ดี จะเก็บไว้ในโปรแกรม  notepad หรือ office word ก็ได้ เพื่อนำโค้ดไปวางบนหน้าเขียนโพสต่อไป
  9. กดปุ่ม Submit for Review  ระบบจะบันทึกข้อมูล
  10. ไปที่หน้าเขียนโพสใหม่ เพื่อเขียนโพสเผยแพร่ eBooks เล่มที่ทำ dFlib Books ไว้แล้ว ดูวิธีการเขียนโพสได้ที่ https://e-library.siam.edu/ผู้ดูแลเว็บไซต์-มสยาม-1-2018/

  ผลสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของกิจกรรม: บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในการจัดทำ eBooks ด้วยโปรแกรม dFlib Books เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศที่ https://e-library.siam.edu/e-journal/

 1. ตัวอย่างผลงาน: https://e-library.siam.edu/e-journal/article/journal-of-nursing-siam-university-2018-vol19-no37/


เกี่ยวกับโครงการ “Siam e-books”

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางของข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย จึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหา  จัดเก็บ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในทุกรูปแบบ  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการบริหารการจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการแก่สังคม  ดังนั้น  คุณภาพของการให้บริการสารสนเทศของสำนักฯ ย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพทั้งทางด้านการบริหาร ด้านการเรียนการสอน และคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยโดยรวม  สำนักฯ จึงได้พัฒนาและปรับปรุงงานบริการสารสนเทศในด้านต่างๆ ให้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด   ดังจะเห็นได้จากพัฒนาการของระบบบริการสารสนเทศของห้องสมุดให้เป็นระบบห้องสมุดดิจิตอล/ห้องสมุดอัตโนมัติ  และการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักฯ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักฯ (http://library.siam.edu) ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยไม่จำกัดเวลา สถานที่ และอุปกรณ์หรือเครื่องมือ

ในปัจจุบัน ถึงแม้ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ได้หลากหลายช่องทาง แต่สำนักฯ ก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนา การบริหารจัดการและการบริการทรัพยากรสารสนเทศ  เพื่อให้ทรัพยากรฯ ของสำนักฯ ถูกใช้อย่างคุ้มค่า  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ และเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของท่านอธิการบดี ที่มุ่งเน้นการพัฒนาห้องสมุดของมหาวิทยาลัยสยามด้าน Digital Content ให้มีคุณภาพ อีกทั้งเพื่อให้สามารถจัดการทรัพยากรฯ ดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องและมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ และผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม(Full Text) ของทรัพยากรสารสนเทศประเภท วารสาร ตำรา เอกสารการสอนคู่มือต่างๆ หลักสูตร หนังสืออนุสรณ์ และเอกสารอันเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสยาม ได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากระบบของ “ฐานข้อมูล e-booksมีระบบที่รองรับการทำ SEO ทำให้สามารถสืบค้นได้จากระบบสืบค้นของ Google ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการดำเนินงาน: จัดสร้าง “ฐานข้อมูล e-books”  ซึ่งประกอบด้วย วารสาร ตำรา เอกสารการสอนคู่มือต่างๆ หลักสูตร หนังสืออนุสรณ์ และเอกสารอันเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสยาม

ผลผลิต (Output): มหาวิทยาลัยสยามและสำนักฯ มีข้อมูล e-Journals และ e-Documents ซึ่งเป็นเอกสารส่วนหนึ่งอันเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสยาม เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักฯ ที่ https://e-library.siam.edu/e-journal

ผลจากการดำเนินงานโครงการ “Siam e-books”: ตามที่ท่านอธิการบดีได้อนุมัติโครงการSiam e-books เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ได้นำไปสู่การปรับเปลี่ยน URL หรือชื่อเว็บไซต์ใหม่ของสำนักฯ อีกครั้ง โดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ได้ให้เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศจากเดิมชื่อ https://library.siam.edu เปลี่ยนเป็น https://e-library.siam.edu (เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562)


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมการจัดทำeBook ด้วยโปรแกรม dFlib Books ได้ที่ https://youtu.be/vPXKZpQb5n0


ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): กิจกรรม การจัดทำ eBooks ด้วยโปรแกรม dFlib Books เผยแพร่บนเว็บไซต์