การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL ครั้งที่ 1/2565

การประชุม: เครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.00 16.00 น. บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม (นางพรรณี จิวพุทธิธรรม) ได้เข้าร่วม การประชุม: เครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL ครั้งที่ 1/2565 ประชุมออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น MS Teams ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท EBSCO มีสถาบันที่เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL ในครั้งนี้ จำนวน 41 คน จาก 12 สถาบัน ได้แก่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสยาม, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพายัพ,ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือกลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL

 • เพื่อความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรฯ ร่วมกันของกลุ่ม TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL และลดความซ้ำซ้อนและค่าใช้จ่ายในการบอกรับ/จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศลงได้
 • เพื่อรับรู้ความก้าวหน้าของระบบ/ฐานข้อมูลออนไลน์ EDS (EBSCO Discovery Service) ที่นำมาใช้ในการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter library loan)

สรุปหัวข้อองค์ความรู้การประชุม: เครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL ครั้งที่ 1/2565

 • สรุปจำนวนสมาชิกในกลุ่ม  ปัจจุบันสมาชิกของกลุ่ม TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL มีจำนวน 13 สถาบัน และจะมีเพิ่มอีก 1 สถาบันที่จะเข้าร่วมเร็วๆ นี้ คือ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • สรุปจำนวนทรัพยากร ทรัพยากรที่สารมารถยืมระหว่างสถาบันในเครือข่ายมากกว่า 3 ล้านรายการ
 • การย้ายไปใช้งาน New EDS UI สมาชิกกลุ่มที่มีควมต้องการใช้ระบบการสืบค้นใหม่ New EDS UI  สามารถแจ้งขอไปยังบริษัท EBDSCO ได้ ที่ LINE Group
 • สรุป สถิติ ILL ปี 2021  สามารถประหยัดงบประมาณปี 2021 ได้คิดเป็นเงิน 395,589.-  บาท จากมูลค่าของทรัพยากรที่ขอยืมระหว่างเครือข่าย
 • ระบบ สถิติ เพื่อ สำรวจสถานะ ILL บริษัทกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาระบบสถิติเพื่อออกรายงาน ให้มีรายเอียดของทรัพยากรที่ยืมระหว่างสถาบัน
 • แนวทางปฎิบัติสำหรับการเข้าร่วมสมาชิก

 

 • แนวทางการปฎิบัติ สำหรับมหาวิทยาลัยในแถบภูมิภาค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากสมาชิก
 1. เนื่องจากมหาวิทยาลัยในแถบภูมิภาค มีช่วงระยะเวลาการจัดส่งนานกว่าในส่วนกลาง จึงขอปรับเรื่องระยะเวลาการยืม และแก้แบบฟอร์ม ระยะเวลาในการยืม เป็น ระยะเวลาการยืมตัวเล่ม: 30 วัน (สามารถ renew ได้ 1 ครั้ง แจ้งก่อน 1 สัปดาห์)
  ปัจจุบัน ทุกๆ สถาบันตั้งกฏการยืม เป็น 30 วัน แต่แจ้งในระเบียบเป็น 21 วัน เพื่อลดโอกาสในการคืนล่าช้า โดย TU ตั้งค่า default เป็น 45 วัน เพื่อให้ได้มาตราฐาน ISO และสามารถ ขอต่ออายุได้ 1 ครั้ง 30 วัน
 2. หากมีการลบรายการทรัยากรออกจากระบบ ILS สามารถลบรายการจาก EDS ได้ ถ้าเป็นการลบรายการ โดยที่ไม่ได้ลบเลข bib จะสามารถ ลบได้ แต่ต้อง เซต leader tag position 5 เป็นค่า d หรือ ระบุ suppress field ในระบบ หาก ไม่มี เลข bib มาอ้างอิง จะไม่สามารถลบรายการออกจาก EDS ได้ ต้องทำการ re-index ข้อมูลใหม่ ทั้งหมด
 3. สมาชิกเครือข่ายขอปรับโคสต้า การขอบทความ electronic ฟรี จากทางมหาวิทยาลัยมหิดล  เนื่องจากมี สมาชิกเพิ่มขึ้น จากเดิมได้ 100 บทความเพิ่มเป็น 140 บทความต่อปี ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แจ้งว่ายังให้ได้ 100 บทความ จนถึง 5 สิงหาคม 2565 หลังจากนั้นจึงจะพิจารณาปรับใหม่อีกครั้ง เนื่องจากเป็นการพิจารณาแก้ไขระเบียบปีต่อปี
 4. ขอ Feebback จาก สถาบันที่มีการใช้งาน New EDS UI เช่น TNI/สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น แต่ทาง TNI เพิ่งจะเริ่มใช้งาน ยังไม่พบปัญหาในการใช้งาน New EDS UI
 5. ในกรณีที่ มีการส่งคำร้องขอบทความ สามารถตรวจสอบเอกสารฉบับเต็มได้ จาก OpenAcces แหล่งอื่นๆ ได้ เพื่อลดเวลา ในการดำเนินการ ในบางกรณี พบว่า บทความไม่มีอยู่ที่สถาบันใดเคสแบบนี้ รบกวนช่วยแจ้ง EBSCO มาใน Line group เพื่อตรวจสอบข้อมูล เพิ่มเติมต่อไป
 6. ในกรณีที่ ทรัพยากรมีให้บริการในเขตเมือง สามารถ ปรับปลายทาง เป็นสถาบันที่ มีระยะทางใกล้กว่าได้ เพื่อประหยัดค่าไปรษณีย์
 7. การเพิ่ม ABAC Catalog ในการสืบค้น โดยมีข้อตกลงพิเศษสำหรับค่าไปรษณีย์ เป็น เคส by เคส
 8. นัดประชุมครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ 30 พฤกษภาคม 2022 เวลา 10:00

ผลสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของกิจกรรม: บุคลากรนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยจัดทำ Digital Content เรื่อง บริการของห้องสมุดทางออนไลน์  ที่ https://e-library.siam.edu/online-services/


การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 4/2563

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2/ 2563
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 1/ 2563

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3/ 2562
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2/ 2562
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 1/2562


อ่านรายละเอียดและขอรับบริการได้ที่: บริการยืมระหว่างห้องสมุด Inter-Library Loan (ILL) เครือข่าย TU-THAIPUL & 2LibPlus ILL

-คู่มือการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด Inter-Library Loan (ILL) เครือข่าย TU-THAIPUL & 2LibPlus
-Manual Guide TU-THAIPUL & 2LibPlus-ILL (Inter-Library Loan)


การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS THAIPUL ครั้งที่ 1/2565