ประชุมกลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL ครั้งที่ 3/2566

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL ครั้งที่ 3/2566 

บริษัท EBSCO ได้จัดประชุม: เครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รวมทั้งได้จัดประชุมทางออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น MS Teams  โดยมีบุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 3 คน เข้าร่วมประชุม on-site ได้แก่ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม และนางสาวอรชร ยิ่งใหญ่ และทาง on-line คือ อาจารย์สุธน  สุภาวงศ์   โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมของกลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL ในครั้งนี้ จำนวน  13 สถาบัน ได้แก่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสยาม, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพายัพ, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สรุปการประชุม: เครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL EDS-THAIPUL ครั้งที่ 3/2566 ดังนี้

1. อบรมการใช้งานระบบหลังบ้าน HLM ในส่วนของการ upload / download และการ เพิ่ม Note ให้ในแต่ละ package
2. แนวทางการ ใส่บทความในกล่อง EDS เพื่อให้ผลงานของอาจารย์ มีโอกาสได้รับการอ้างอิง (cite) ซึ่งเป็น new feature ที่จะอยู่ใน new EDS UI คาดว่าจะสามารถใช้งานได้ในเดือน เมษายน 2567
3.  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สามารถเข้าใช้ระบบ ILL ได้แล้ว และขอให้ส่งรูปและรายละเอียดของผู้ให้บริการ สำหรับเพิ่มข้อมูล ใน EDS-Thaipul portal
4. แนะนำสมาชิกใหม่ที่จะเข้าร่วมเครือข่าย Southeast Bangkok university ถ้าหากจัดทำระบบและนำเข้าข้อมูลทรัพยากรฯ เรียบร้อยแล้ว จะแจ้งเพิ่มเติมให้ทราบต่อไป
5. แนะนำ New EDS UI feature
– Text to speech – อ่าน PDF หรือ download mp3
– Custom placard – เพิ่มคำที่ผู้ใช้ต้องการค้นหา เพื่อ link ข้อมูลไปยัง URL ที่กำหนด
– EBSCO mobile app เพิ่ม feature ในการแนะนำหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสืบค้น
– แนะนำ PDF translation โดยใช้ Google Translate
– New EDS Roadmap ในช่วง 12 เดือน
6. แนะนำ Bibliograph – แปลง MARC ไปเป็น BIBFRAME เพื่อนำข้อมูล ไปใช้งาน ในระบบอื่นๆ ได้ เช่น Website คณะ หากต้องการข้อมูล เพิ่มเติม ของ Bibilograph สามารถ แจ้งได้ใน LINE group

หัวข้อประชุมรอบถัดไป EDS-Thaipul #ครั้งที่ 1/2024 – Jun 24, 2024

  • 1. การสืบค้นระบบสารสนเทศโดยใช้ เทคนิค PICO
  • 2. สมาชิกใหม่ South East Bangkok university
  • 3. สรุป การดำเนินการคณะทำงาน ปี 2023
  • 4. Homework ให้แต่ละสถาบัน สร้าง custom package สำหรับการใช้งานร่วมกั
  • 5. สรุปทรัพยากรฯ ที่มีการแชร์กันระหว่างกลุ่มความร่วมมือ

 

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS THAIPUL ครั้งที่ 3/2566