รวมเรื่องน่ารู้ สำหรับนักวิจัย

รวมเรื่องน่ารู้ สำหรับนักวิจัย

เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสาร (Journal Quality Criteria)

 โจรกรรมทางวรรณกรรม / การขโมยคัดลอกผลงานของผู้อื่น (Plagiarism)

คู่มือการอ้างอิง Citation Style

หมายเหตุ : รูปแบบการเขียนรายการบรรณานุกรม สาขามนุษยศาสตร์ นิยมใช้ MLA สาขาสังคมศาสตร์ ใช้ APA สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพใช้ Vancouver ส่วน Chicago style การอ้างอิงภายในเนื้อหา (text citation) แบบนาม-ปี (Author-Date) นิยมใช้ในสาขาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ส่วนสาขามนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ นิยมใช้การอ้างอิงแบบ Documentary Note คือใช้หมายเลข (number) ในเนื้อหา และเขียน note ข้างท้าย page ที่เรียกว่า footnote หรือข้างท้าย paper ที่เรียกว่า endnote

FOR BIOMEDICAL STYLES

FOR SOCIAL SCEINCES, ARTS & HUMANITIES

FOR PHYSICAL SCEINCES

โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม (Reference Management Softwares)

เลขมาตรฐานสากล