ทรัพยากรฯ ประจำหลักสูตร

Textbook – Resources ตำราหลัก-หนังสืออ่านประกอบ

คณะศิลปศาสตร์ เรียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยสยาม

ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วย หนังสือ วารสาร และ ฐานข้อมูลวิชาการ ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ทั้งสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาญี่ป่นเพื่อการสื่อสาร และสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  ที่มีในสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร ดังนี้ หนังสือ ฉบับพิมพ์ (hard copy)  หนังสือ/ตำราทางศิลปศาสตร์ ฉบับพิมพ์ (hard copy) รวมจำนวน 6,140 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC หนังสือ/ตำราทางศิลปศาสตร์พื้นฐาน ภาษาไทย จำนวน 660 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 765 ชื่อเรื่อง รวมจำนวน 1,425 ชื่อเรื่อง หนังสือ/ตำราสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ภาษาไทย จำนวน 1,694 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 1,372 ชื่อเรื่อง รวมจำนวน 3,066 ชื่อเรื่อง หนังสือ/ตำราสาขาวิชาภาษาญี่ป่นเพื่อการสื่อสาร ภาษาไทย จำนวน […]

ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 Read More »

คณะศิลปศาสตร์ เรียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยสยาม

ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วย หนังสือ วารสาร และ ฐานข้อมูลวิชาการ ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ทั้งสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาญี่ป่นเพื่อการสื่อสาร และสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  ที่มีในสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร ดังนี้ หนังสือ/ตำราทางศิลปศาสตร์ ฉบับพิมพ์ (hard copy) รวมจำนวน 6,029 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC หนังสือ/ตำราทางศิลปศาสตร์พื้นฐาน ภาษาไทย จำนวน 641 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 747 ชื่อเรื่อง รวมจำนวน 1,388 ชื่อเรื่อง  หนังสือ/ตำราสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ภาษาไทย จำนวน 1,672 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 1,348 ชื่อเรื่อง รวมจำนวน 3,020 ชื่อเรื่อง หนังสือ/ตำราสาขาวิชาภาษาญี่ป่นเพื่อการสื่อสาร ภาษาไทย จำนวน 198 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 101 ชื่อเรื่อง รวมจำนวน 299

ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 Read More »

Siam Open House 2017-สยามนิทรรศน์

ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้ง หนังสือ วารสาร และ ฐานข้อมูลวิชาการ ของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของเกณฑ์การรับรองหลักสูตร ดังนี้ หนังสือ/ตำราทางศึกษาศาสตร์ฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 2,828 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 1,032 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC Row Hit Heading 1 1286 บัณฑิตวิทยาลัย — ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต — บริหารการศึกษา 2 504 Graduate School — Doctor of Philosophy in Educational Administration 3 1542 บัณฑิตวิทยาลัย — ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต — บริหารการศึกษา  4 528 Graduate

ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Read More »

ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้ง หนังสือ วารสาร และ ฐานข้อมูลวิชาการ ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของเกณฑ์การรับรองหลักสูตร ดังนี้ หนังสือ/ตำราทางบริหารธุรกิจฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 2,910 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 3,704 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC เฉพาะสาขาวิชาการเงินและการธนาคารฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 383 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 369 ชื่อเรื่อง เฉพาะสาขาวิชาการจัดการทั่วไปฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 475 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 181 ชื่อเรื่อง เฉพาะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 324 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 218 ชื่อเรื่อง เฉพาะสาขาวิชาการจัดการอุตสาหการฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน

ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต Read More »

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 1 เม.ย. 2561

ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้ง หนังสือ วารสาร และ ฐานข้อมูลวิชาการ ของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของเกณฑ์การรับรองหลักสูตร ดังนี้ หนังสือ/ตำราทางศิลปศาสตร์ฉบับพิมพ์ (hard copy) ศิลปศาสตร์พื้นฐาน ภาษาไทย จำนวน 624 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 746 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC เฉพาะสาขาดนตรีและศิลปะการแสดง ภาษาไทย จำนวน 120 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 576 ชื่อเรื่อง Row Hit Heading 1 624 คณะศิลปศาสตร์ 2 746 Faculty of Liberal Arts 3 576 Faculty of Fine and Applied Arts — Music 4 49 การแสดง 5 71

ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 2564 Read More »

รับปริญญา มสยาม 63

ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้ง หนังสือ วารสาร และ ฐานข้อมูลวิชาการ ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของเกณฑ์การรับรองหลักสูตร ดังนี้ หนังสือ/ตำราทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 2,268 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 262 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC Row Hit Heading 1 2146 บัณฑิตวิทยาลัย — รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 2 122 คณะรัฐศาสตร์ 3 599 ไทย — การเมืองและการปกครอง 4 262 Graduate School — Master of Public Administration 5 111 บัณฑิตวิทยาลัย — ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต —

ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต Read More »

คณะศิลปศาสตร์ เรียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยสยาม

ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้ง หนังสือ วารสาร และ ฐานข้อมูลวิชาการ ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของเกณฑ์การรับรองหลักสูตร ดังนี้ หนังสือ/ตำราทางศิลปศาสตร์ฉบับพิมพ์ (hard copy) ศิลปศาสตร์พื้นฐาน ภาษาไทย จำนวน 624 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 746 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC เฉพาะสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ภาษาไทย จำนวน 1,665 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 1,346 ชื่อเรื่อง เฉพาะสาขาวิชาภาษาญี่ป่นเพื่อการสื่อสาร ภาษาไทย จำนวน 135 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 99 ชื่อเรื่อง เฉพาะสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ภาษาไทย จำนวน 605 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 714 ชื่อเรื่อง Row Hit Heading 1 624 คณะศิลปศาสตร์ 2 1665 คณะศิลปศาสตร์ — การโรงแรมและการท่องเที่ยว

ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 Read More »

ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้ง หนังสือ วารสาร และ ฐานข้อมูลวิชาการ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของเกณฑ์การรับรองหลักสูตร ดังนี้ หนังสือ/ตำราทางวิทยาศาสตร์ฉบับพิมพ์ (hard copy) วิทยาศาสตร์พื้นฐานภาษาไทย จำนวน 1,076 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 593 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ภาษาไทย จำนวน 552 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 848 ชื่อเรื่อง เฉพาะสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ภาษาไทย จำนวน 3,020 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 2,874 ชื่อเรื่อง เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และตลาดดิจิตอล รวมทั้งแอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์ ภาษาไทย จำนวน 353 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 87 ชื่อเรื่อง เฉพาะสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ภาษาไทย จำนวน 56 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 11

ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต Read More »

เรียนออนไลน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้ง หนังสือ วารสาร และ ฐานข้อมูลวิชาการ ของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของเกณฑ์การรับรองหลักสูตร ดังนี้ หนังสือ/ตำราทางนิเทศศาสตร์ฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 622 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 1,056 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC Row Hit Heading 1 622 คณะนิเทศศาสตร์ 2 1056 Faculty of Communication Arts 3 841 Graduate School — Master of Arts in Communication Arts วารสารทางนิเทศศาสตร์ฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 42 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 21 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC Row Hit Heading

ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต Read More »

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้ง หนังสือ วารสาร และ ฐานข้อมูลวิชาการ ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของเกณฑ์การรับรองหลักสูตร ดังนี้ หนังสือ/ตำราทางนิติศาสตร์ฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 3,208 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 323 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC Row Hit Heading 1 3208 คณะนิติศาสตร์ 2 323 Faculty of Laws วารสารทางนิติศาสตร์ฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 35 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 8 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC Row Hit Heading 1 35 คณะนิติศาสตร์ —

ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต Read More »

ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้ง หนังสือ วารสาร และ ฐานข้อมูลวิชาการ ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของเกณฑ์การรับรองหลักสูตร ดังนี้ หนังสือ/ตำราทางวิศวกรรมศาสตร์ฉบับพิมพ์ (hard copy) วิศวกรรมพื้นฐานภาษาไทย จำนวน 1,566 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 2,726 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาษาไทย จำนวน 2,817 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 3,114 ชื่อเรื่อง เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ภาษาไทย จำนวน 700 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 951 ชื่อเรื่อง เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมยานยนต์ ภาษาไทย จำนวน 155 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 951 ชื่อเรื่อง เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมเทคโนโลยีการพิมพ์ ภาษาไทย จำนวน 80 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 60 ชื่อเรื่อง เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมไฟฟ้า

ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต Read More »

รายชื่อคณะแพทยศาสตร์

ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้ง หนังสือ วารสาร และ ฐานข้อมูลวิชาการ ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา แพทยศาสตร์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของเกณฑ์การรับรองหลักสูตรจากแพทยสภา ดังนี้ หนังสือ/ตำราทางแพทยศาสตร์ ฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 1,063 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 929 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC Row Hit Heading 1 1063 คณะแพทยศาสตร์ 2 929 Faculty of Medicine วารสารทางแพทยศาสตร์ ฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 25 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 5 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC Row Hit Heading 1 25 คณะแพทยศาสตร์ — วารสาร 2 5 Faculty

ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรแพทยศาสตร์ Read More »