ทรัพยากรฯ ประจำหลักสูตร

Textbook – Resources ตำราหลัก-หนังสืออ่านประกอบ

ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม Update : Sep 28, 2020

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ได้จัดเตรียม ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้ง หนังสือ วารสาร และ ฐานข้อมูลวิชาการ ของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของเกณฑ์การรับรองหลักสูตรจากสภาเภสัชกรรม  ดังนี้ หนังสือ/ตำราทางเภสัชศาสตร์ฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 1402 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 1643 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC Row Hit Heading 1 1402 คณะเภสัชศาสตร์ 2 1643 Faculty of Pharmacy วารสารทางเภสัชศาสตร์ฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 49 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 13 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC Row Hit Heading …

ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม Update : Sep 28, 2020 Read More »

ตำราหลักและหนังสืออ่านประกอบ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Update : MAR 1 2019

สรุปจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ-สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ รายชื่อหนังสือหลัก/ตำราหลักและหนังสืออ่านประกอบ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมยานยนต์ ที่มีให้บริการภายในสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562) ตำราหลักและหนังสืออ่านประกอบ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อวารสาร ด้านพยาบาลศาสตร์

รายชื่อวารสาร ด้านพยาบาลศาสตร์            สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ให้บริการวารสารวิชาชีพทางการพยาบาลทั้งฉบับพิมพ์และฉบับอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งวารสารและฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ดังนี้ วารสารฉบับพิมพ์ (Hard copy) มีการบอกรับอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีวารสารภาษาไทย จำนวน 30 ชื่อเรื่อง และวารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 8 ชื่อเรื่อง ประกอบด้วย สาขาวิชา การพยาบาลพื้นฐานวิชาชีพ 12 ชื่อเรื่อง การพยาบาลชุมชน 9 ชื่อเรือง สุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 3 ชื่อเรื่อง อายุรศาสตร์และเภสัชศาสตร์ 9 ชื่อเรื่อง การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 ชื่อเรื่อง กุมารเวชศาสตร์ 1 ชื่อเรื่อง จรรยาบรรณและกฎหมายทางการพยาบาล 1 ชื่อเรื่อง บริหารการพยาบาล 1 ชื่อเรื่อง สูติศาสตร์และนารีเวชศาสตร์ 1 ชื่อเรื่อง รวมทั้งหมด 38 ชื่อเรื่อง สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://e-library.siam.edu และเลือกที่ OPAC หรือคลิกที่ http://110.164.153.240/elib/ หรือ ตามรายการ ดังนี้ Title / Cover&Content  …

รายชื่อวารสาร ด้านพยาบาลศาสตร์ Read More »

ตำราหลักและหนังสืออ่านประกอบ

ตำราหลักและหนังสืออ่านประกอบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ Update : DEC 2 2016

ตำราหลักและหนังสืออ่านประกอบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ