การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์ (สำหรับบุคลากร/ผู้ให้บริการ)

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่องการใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์! (สำหรับบุคลากร/ผู้ให้บริการ) ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30-16.00 น. ซึ่งจัดขึ้นสำหรับบุคลากรสำนักฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจในการให้บริการต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ของห้องสมุด และเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อใช้ประกอบการให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำได้  ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ ที่: https://forms.gle/gvjubXYVX3wWE8e6A


เอกสารประกอบการอบรม: การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์! (PDF)

https://e-library.siam.edu