การประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ ๑๘/๑/๒๕๖๔

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

การประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ ๑๘/๑/๒๕๖๔  

กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ ๑๘ (๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖) ได้จัดประชุม ครั้งที่ ๑๘/๑/๒๕๖๔  วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ประชุมออนไลน์ (Video Conference) ผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีสมาชิกของกลุ่มงานจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เข้าร่วมประชุม จำนวน ๔๐ คน จาก ๒๕  สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทริน์ มหาวิทยาลัยเกริกมหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยชินวัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

รายงานการประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๘/๑/๒๕๖๔  (PDF)

คณะอนุกรรมการกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ชุดที่ ๑๗ (วาระที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ได้สิ้นสุดวาระการปฏิงาน จึงได้จัดประชุม เพื่่อ รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มงานฯ ชุดที่ ๑๗ และเพื่อคัดเลือกคณะทำงานชุดใหม่ พร้อมทั้งกำหนดแผนการดำเนินงานของกลุ่มงานฯ โดย ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ ๑๘ ได้กล่าวเปิดประชุม และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่ง อาจารย์พรรณี จิวพุทธิธรรม จากสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ประธานกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ชุดที่ ๑๗ ได้ดำเนินการประชุม โดยสรุปหัวข้อการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๑/๒๕๖๔ ดังนี้

. สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ในคณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา วาระที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

. รายงานผลการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ชุดที่  ๑๗ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มงานพัฒนาฯ-อพส.-ชุด๑๗-๒๕๖๔

. พิจารณาคัดเลือก ประธาน รองประธาน และเลขานุการ คณะอนุกรรมการกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ชุดที่  ๑๘ (๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

  • มติที่ประชุม: ได้พิจารณาคัดเลือก ดังนี้
๑) อาจารย์พรรณี จิวพุทธิธรรม           มหาวิทยาลัยสยาม ประธาน
๒) อาจารย์ชิดชนก  สิริวันต์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. รองประธาน
๓) อาจารย์วรวิช พุฒิวิสารทภาคย์      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เลขานุการคนที่ ๑
๔) อาจารย์ศิริพร แป้นสุวรรณ            มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เลขานุการคนที่ ๒        
  • โดยมี อาจารย์ไพจิตร เกิดอยู่  จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับเป็นที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการของกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ชุดที่ ๑๘ นี้ด้วย

. แผนการดำเนินงานคณะอนุกรรมการกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ชุดที่ ๑๘ (๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖) ที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอแนะโครงการที่จะดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ชุดที่ ๑๘ ดังนี้

แผนงานการดำเนินงาน ระยะเวลา
๑.      แผนการการประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ฯ ทุก ๒ เดือน
๒.      โครงการพัฒนาหัวเรื่องใหม่โดยผ่าน google.doc (ต่อเนื่อง) เสนอหัวเรื่องและรายงานความก้าวหน้าทุกครั้งที่มีการประชุม
๓.      โครงการรวบรวมแหล่ง Open Access eBook & eJournal (ต่อเนื่อง) พิจารณาเวลาการดำเนินการในที่ประชุม
๔.      โครงการจัดการความรู้  (KM) / การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๔.๑ เรื่อง UNION CATALOG: การนำเข้าข้อมูลบรรณานุกรม

(ครั้งที่ ๑ เกี่ยวกับ  ขั้นตอนการเข้าร่วม UNION CATALOG)

๔.๒ เรื่อง การนำเข้าข้อมูล TDC-ThaiLis Digital Collection

๔.๓ เรื่อง ห้องสมุดสีเขียวสู่สำนักงานสีเขียว

พิจารณากำหนดการดำเนินการที่ประชุม
๕.      โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชนฯ (ต่อเนื่อง) มกราคม – กรกฎาคม ๒๕๖๖
๖.      โครงการพัฒนาทักษะใหม่ (UpSkill / ReSkill) บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ อพส.

กิจกรรม : การเพิ่มพูนความรู้ทักษะการสร้างสื่อมัลติมีเดียสำหรับบรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล

กิจกรรม : การเพิ่มพูนความรู้ด้านลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล

พิจารณากำหนดการดำเนินการที่ประชุม

ในกิจกรรม : การเพิ่มพูนความรู้ด้านลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล นั้น เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณด้านวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ที่ประชุมมีมติเห็นควรนำเสนอต่อชุดผู้บริหารในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรห้องสมุดในวงกว้างมากขึ้น

. กำหนดให้มีการประชุม ๒ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง และนัดประชุม ครั้งที่ ๑๘ /๒/๒๕๖๔ ประมาณการเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.


* รู้จัก กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)

กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จัดตั้งขึ้นโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) หรือ ThaiPUL ก่อนจะรู้จักกับกลุ่มงาน ต้องทำความรู้จักกับ อพส.ก่อน  อพส. หรือ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้เริ่มขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พุทธศักราช 2528 ด้วยความร่วมมือของกลุ่มบรรณารักษ์จากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน 11 แห่ง ได้นัดหมายมาประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาหารูปแบบของความร่วมมือที่เหมาะสมที่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแห่งจะพึงร่วมมือกันได้ โยมีนายบุญสิริ สุวรรณเพ็ชร์ หัวหน้าบรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานจัดการประชุม และมี รศ.ดร.นวนิตย์ อินทรามะ เป็นที่ปรึกษาที่ประชุมได้คัดเลือกคณะกรรมการดำเนินงานความร่วมมือเป็นชุดแรกจำนวน 6 คน และได้จัดตั้งเป็น “ชมรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ชสอ. หรือ HPEL Group)” มีนายบุญสิริสุวรรณเพ็ชร์ เป็นประธานชมรม ในปี พุทธศักราช 2530 ชมรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้เปลี่ยนสถานภาพเป็น“คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพห.)” อยู่ภายใต้การคำแนะนำของคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาในสังกัดสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สสอท.) และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สสอท.) ครั้งที่ 6/2543 วันที่ 25 ตุลาคม 2543 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีมติให้ เปลี่ยนชื่อย่อ จาก อพห. เป็น อพส. และมีชื่อเต็มคือ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

พันธกิจ

สร้างข้อตกลงในความร่วมมือด้านการจัดหา การสนับสนุน และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับแต่ละสถาบัน ด้วยความประหยัด และยุติธรรม

วัตถุประสงค์

อพส. คือ กลไกการรวมพลัง ความสามัคคีระหว่างห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานบริการทางด้านวิชาการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

1. ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาทรัยากรการเรียนรู้และบริการสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและการบริการทางวิชาการของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ

3. ส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัยเพื่อผลิตผลงานในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

4. เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการประสบการณ์ของบุคลากรในวิชาชีพ

หน้าที่ ของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)

1. กำหนดนโยบายและประสานงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

2. มอบหมายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง

3. แต่งตั้งกลุ่ม

4. ร่วมมือกันแก้ปัญหา

5. ประสานงานพื่อให้เกิดการทำงานอย่างแท้จริง

กิจกรรม ที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ควรจัดทำ

1. กำหนดนโยบาย โครงสร้างให้เป็นลายลักษณ์อักษร

2. อนาคตของห้องสมุดควรจะพัฒนาไปในทิศทางของศูนย์สารนิเทศแห่งชาติ

3. บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดควรมีการขยายกว้างขึ้น

4. การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้

5. อุปกรณ์การสื่อสาร

6. ฐานข้อมูลสำเร็จรูป

7. มีกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น

8. ควรมีการประเมิณผลของกิจกรรมที่ผ่านมา

9. ควรมีการวางแผนระยะสั้น-ระยะยาว

10. เผยแพร่ข่าวสารเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

11. ควรมีการประชาสัมพันธ์

การแบ่งกลุ่มงาน

2528 นับตั้งแต่ได้ร่วมมือกันปฏิบัติงานมาตั้งแต่ พุทธศักราช 2528 จนถึงปัจจุบัน พุทธศักราช 2546ได้ดำเนินการร่วมมือแบ่งกลุ่มงานพร้อมกับความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มงานเทคนิค

2. กลุ่มงานบริการ

3. กลุ่มงานโสตทัศนบริการ

4. กลุ่มงานวารสาร

5. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2552 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ 12/1/2552 วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมสุรัตน์ 1 อาคารหอสมุด สุรัตน์โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต มีมิติให้รวมกลุ่มงาน โดยยุบรวมกลุ่มงานวารสารรวมเข้ากับกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ กลุ่มงานโสตทัศนบริการยุบรวมในกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เหลือ 4 กลุ่มงาน ดังนี้

1. กลุ่มงานบริการสารสนเทศ

2. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

3. กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

4. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

2561 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม ช้ัน 8 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีมิติให้รวมกลุ่มงาน เหลือเพียง 2 กลุ่มงาน ดังนี้

1. กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

2. กลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ของกลุ่มงาน

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) มีมติให้การส่งตัวแทนเข้าร่วมกลุ่มงานโดยพิจารณาหัวหน้างานหรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจรองจากหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมคณะทำงานโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ดังนี้

1. ส่งเสริมการผลิตงานทางวิชาการ

2. เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางวิชาการของบุคลากร

3. ส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

4. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการ

* ที่มา :  http://www.thaipul.org/index.php/2016-02-19-07-17-31

การประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ ๑๖/๕/๒๕๖๒